De pagina's Stegen/Steegensch Eindje, Stegen/Steegensch Eindje/Voormalig huis G94 worden nu weergegeven
Stegen toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 10:05:39
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Steegensch Eindje

Het Steegensch Eindje is gelegen aan de dorpszijde van de Stegen en betreft de huizen aan de noordzijde van de Stegen. Op onderstaande kadasterkaart staan de kadasternummers van 1832 (blauw) genoemd en al deze huizen zijn afgebroken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk:

01

Wie er precies rond 1740 in dit deel van de Steegen woonden is beschreven in de archieven van Asten bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Steegen:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Hendrik Jan Canters 5 ƒ 35,-
Aart Driessen 2 ƒ 125,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

In de lijst met getroffenen van de misoogsten wordt Hendrick Jan Canters genoemd, maar dat is waarschijnlijk een transcriptiefout en moet Antonie Jan Canters zijn. Antonie Jan Canters is de zoon van Jan Peeter Canters, die het huis in 1713 gekocht heeft van de nazaten Ruth Thomas Jacobs en diens vader was al in het begin van de 17e eeuw bewoner. Het huis was tot 1740 in eigendom van de armen van Asten en is daarna verkocht aan Goort Bukkems. Diens zoon Johannes heeft het tot 1840 in eigendom gehad en het huis is daarna afgebroken.

Aart Driessen is getrouwd met Maria Willems van den Eerenbeemt en zij heeft het huis geërfd van haar moeder Elisabeth Hendrick Canters. Haar vader Hendrick Canters heeft het huis rond 1715 gekocht van de gemeente Asten nadat zoon Johannes van Jacob Hendrick Bernaerts het huis had verlaten. Aart Driessen, ook wel Zeegers genoemd, woonde tot rond 1780 in het huis en daarna ging het over naar dochter Elisabeth, die getrouwd was met Willem Hoefnagels. Na het overlijden van haar man werd het huis in 1807 verkocht aan Peter Arnoldus Segers getrouwd met een nicht van Elisabeth. Peter Arnoldus Segers verkoopt het huis een jaar later door aan zijn broer Franciscus Arnoldus Segers en tot 1903 is het huis in bezit geweest van diens nazaten. Dan wordt het verkocht aan de familie de Haan, die er tot ver in de 20e eeuw heeft gewoond.

Marcelis Loomans wordt ook genoemd voor een bedrag van ƒ 11,-. Hij woonde niet op de Steegen, maar had er wel grond, die mogelijk hoorde bij kadasternumer G91, destijds bekend als Steegen 3.

Hieronder zijn de topografische kaarten van 1850, 1900, 1950 en 2000 van het Steegensch Eindje met elkaar vergeleken. Het betreft de huizen gelegen ten noorden van de Stegensche straat en dat waren er vier bij het kadaster rond 1832, zijn er drie rond 1850 en 1900 (inclusief schuren) en twee rond 1950. Na 1975 zijn alle huizen opgegaan in een nieuwbouwwijk.

02 03
04 05

Voormalig huis G94

Dit betreft een huis gebouwd rond 1780, bewoond door Martinus Arnoldus Zeegers, geboren te Asten op 08-03-1735 als zoon van Arnoldus Driessen de Zeger en Maria Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis C1171). Hij is op 12-07-1761 te Asten getrouwd met Aldegonda Franscisci Custers, geboren te Someren op 01-07-1732 als dochter van Franciscus Lambertus Custers en Anna Geven. Na haar overlijden te Asten op 08-01-1777 is Martinus Arnoldus Zeegers op 02-08-1778 te Asten hertrouwd met Catharina Henrici Martens, geboren op 22-11-1737 te Asten als dochter van Henricus Jacob Martens en Catarina Gerardi Berckers (zie Kloostereind 4):

01

De gezinnen van Martinus Arnoldus Zeegers met Aldegonda Franscisci Custers en met Catharina Henrici Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 18-03-1762 Deurne 07-07-1793
Catharina Antony Corstiaans
Asten 24-03-1818
2 Wilhelmus Asten 05-02-1764
3 Anna Maria Asten 22-01-1766 Kind Asten ±1766
4 Johannes Asten 01-04-1768 Asten 16-02-1800
Mechelina Jan Loomans
Asten 19-07-1815 zie ook Voormalig huis E127
5 Anna Maria Asten 02-11-1770 Kind Asten ±1770
6 Anna Maria Asten 29-01-1772 Kind Asten ±1772
7 Arnoldus Asten 28-08-1774 Kind Asten ±1774
8 Aldegondis* Asten 29-06-1780 Asten 01-02-1807
Johannes Kortooms
Asten 14-06-1856 zie Voormalig huis C486
9 Gerardus* Asten 02-12-1782 Asten 11-05-1811
Johanna Martinusse
Asten 29-03-1857 zie Voormalig huis B97

* kinderen uit het tweede huwelijk

Martinus Arnoldus Zeegers woonde met zijn gezin voor 1780 eerst in Ommel (zie Voormalig huis B507) en in het dorp van Asten (zie Voormalig huis G479 en Prins Bernhardstraat 2).

Voor het tweede huwelijk van Martinus Arnoldus Zeegers worden huwelijkse voorwaarden opgesteld, waaruit blijkt dat zijn vorige huis in 1777 is afgebrand:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 186 verso; 18-07-1778:
Marten Aart Zeegers getrouwd geweest met Alegonda Costers geassisteerd met zijn broer, Willem, dit ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen met name Andries, Willem en Jan. Hij wil hertrouwen met Catarina Hendrik Martens geassisteerd met haar broer, Eymert Hendrik Jacob Martens. Zij maken huwelijksvoorwaarden; onder andere Marten Zeegers is in den voorleede jaaren afgebrand en bezit geen goederen. Reden waarom er geen inventaris is. Verder de normale voorwaarden. 

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Marten Zeegers eigenaar en bewoner van het huis op de Stegen:

Jaar Eigenaar nummer 1e Steegen Bewoners nummer 1e Steegen
1781 Marten Zeegers Marten Zeegers
1798 Marten Zeegers Marten Zeegers
1803 Marten Zeegers Marten Zeegers

Catharina Henrici Martens is op 22-06-1805 te Asten overleden en Martinus Arnoldus Zeegers is op 06-08-1805 te Asten overleden. Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Andries Seegers de eigenaar en is het huis dus overgegaan naar hun oudste zoon Andreas:

Kadaster 1811-1832; G94:
Huis en erf, groot 06 roede 66 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Kinderen van Andries Seegers.

02

03

Zoon Andreas Martinus Zeegers is geboren te Asten op 18-03-1762 en op 07-07-1793 te Deurne getrouwd met Catharina Antony Corstiaans, geboren te Deurne op 12-11-1762 als dochter van Antonius Corstiaans en Wilhelma Selen:

04

Het gezin van Andreas Martinus Zeegers en Catharina Antony Corstiaans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegondis Asten 12-02-1796 Asten 07-02-1822
Johannes Scheepers
Asten 09-06-1857
2 Antonius Asten 21-12-1797 Ongehuwd Asten 07-04-1820
3 Johanna Maria Asten 13-01-1800 Kind Asten ±1800
4 Johanna Maria Asten 05-03-1801 Kind Asten ±1801
5 Wilhelmus Asten 26-03-1805 Asten 26-02-1829
Joanna Maria Segers
Asten 02-06-1879 zie Voormalig huis D271
en ook Voormalig huis G92

Andreas Martinus Zeegers is op 24-03-1818 te Asten overleden en Catharina Antony Corstiaans is op 09-05-1821 te Asten overleden.

Het huis is daarna bewoond door dochter Aldegondis Zeegers, geboren te Asten op 12-02-1796 en op 07-02-1822 te Asten getrouwd met Johannes Scheepers, geboren op 26-06-1791 te Lierop als zoon van Mathijs Schepers en Maria Vriens. Aldegondis Zeegers is op 09-06-1857 te Asten overleden en Johannes Scheepers vinden we terug inwonend bij zijn dochter en eigenaar Anna Maria Scheepers. Zij woonden eerst op de Zuiddemerik in Heeze en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen ze op huizingnummer C19 en vanaf 1869 nummer C20:

05

Dochter Anna Maria Scheepers is geboren te Asten op 27-03-1822 en op 13-05-1848 te Asten getrouwd met Francis van Stratum, geboren te Heeze op 18-04-1808 als zoon van Petrus van Stratum en Joanna Paassens. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-09-1870 biedt Francis van Stratum zijn huis en land te koop aan:

De koper van het huis is Johannes Verberne (zie Voormalig huis G92), maar hij verhuurt het aan dezelfde bewoners. Francis van Stratum is op 07-03-1871 te Asten overleden en Johannes Scheepers is te Asten op 23-05-1871 overleden. Anna Maria Scheepers woont met haar kinderen ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C22 en C18:

06

07

Anna Maria Scheepers is op 17-06-1890 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Francis van Stratum en het bidprentje bij het overlijden van het echtpaar.

08

Het huis is daarna enige tijd onbewoond en rond 1896 wordt het bezit van Johannes Verberne herbouwd en krijgt het huis op de plek van G94 het kadasternummer G1797, zoals rechts te zien is op de kadasterkaart. 

In 1900 gaat het over naar zijn zoon Wilbert Verberne, geboren te Asten op 26-05-1874 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-11-1901 meldt dat het huis en de bijgebouwen van Wilbert Verberne zijn afgebrand.

Bij de herbouw van de huizen krijgt dit hij kadasternummer C1912 (zie kadasterkaart rechts) en komt in bezit van Adriana Maria Berkers, geboren op 23-10-1857 te Mierlo als dochter van Willem Berkers en Hendrica van Stratum. Zij is sinds 09-12-1896 weduwe van Johannes Goris, geboren te Asten op 12-03-1853 als zoon van Hendrik Goris en Johanna Maria Aarts, met wie zij op 22-02-1889 te Someren getrouwd was.

Adriana Maria Berkers woont over de periode 1900-1910 met haar kinderen in het huis met huizingnummer C17:

09

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 woont Adriana Maria Berkers met haar zoon Hendrikus Goris in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C15 en C2:

10

Eind 1923 vertrekken ze naar Deurne, vermoedelijk naar haar dochter Hendrika aan de Vreekwijksche weg, en Adriana Maria Berkers is op 08-03-1930 te Deurne overleden. Het huis komt daarna niet meer in de archieven voor en is volgens de kadastrale legger rond 1925 afgebroken.

Overzicht bewoners

Steegen huis 1e
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1781 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
1798 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
1803 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
Kadasternummer G94
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G94 1832-1839 kinderen Andries Zeegers
G94 1839-1871 Johannes Scheepers Lierop 26-06-1791
G94 1871-1880 Joannes Verberne Someren 10-02-1835
G1797 1880-1897 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 vereniging
G1797 1897-1901 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874
G1911 1901-1923 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 herbouw na brand
G1911 1923 afgebroken
Stegen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Catharina Henrici Martens Asten 22-11-1737 06-05-1805
1805-1818 Andreas Martinus Zeegers Asten 18-03-1762 Catharina Antony Corstiaans Deurne 12-11-1762 24-03-1818
1818-1821 Catharina Corstiaans Deurne 12-11-1762 weduwe Zeegers 09-05-1821
1821-1859 Johannes Scheepers Lierop 26-06-1791 Aldegondis Zeegers Asten 12-02-1796 09-06-1857
C19 1859-1869 Francis van Stratum Heeze 27-04-1808 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823
C20 1869-1871 Francis van Stratum Heeze 27-04-1808 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 07-03-1871
C20 1871-1879 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 weduwe van Stratum
C22 1879-1890 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 weduwe van Stratum 17-06-1890
C18 1890-1903 onbewoond
C17 1903-1910 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris
C15 1910-1920 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris
C2 1920-1923 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris naar Deurne
C2 1923 afgebroken