De pagina's Stegen, Stegen/Steegensch Eindje/Voormalig huis G94 worden nu weergegeven

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 09:05:01
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Stegen

De Stegen, vroeger ook wel bekend als 'Steegen', behoort tot de oudst bekende toponiemen van Asten en dateert uit de Middeleeuwen. De Stegen staat voor een pad vanuit het dorp in noordoostelijke richting naar de beemden aan de Astense Aa en de watermolen van Ruth. Archeologisch onderzoek1 heeft aangetoond dat de Stegen al rond het jaar 1400 bewoond moet zijn geweest:

In dit gebied zijn sporen gevonden van een ontginningshoeve uit de late 13e of vroege 14e eeuw. Het gebied zelf heeft een hoge enkeerdgrond, wat wijst op langdurig gebruik als akkerland. Binnen het gebied komen enkele boerderijen voor die ook al op het eerste kadastrale minuutplan te vinden zijn. De aanwezigheid van een plaggendek betekent dat eventuele archeologische resten maar in beperkte mate verstoord zullen zijn.

In geschiedbeschrijvingen worden een hoeve te Boescot en 't goet te Molendijc genoemd en dat zijn toponiemen die we in de Stegen tegenkomen:

Bossche protocollen 1376:
Matheeus van Boescot, gehuwd met Margriet, de hoeve te Boescot aan zijn zoon Henrick Stakenborch en de hoeve 't goet te Molendijc aan zijn zoon Reyneer Haengreve.

Matheus van Boescot was een zoon van Matheus Willemszoon van Stakenborch en Magdalena Hendricksdochter van Haengrave. Zijn grootvader, Willem de Roovere van Stakenborch, was heer van Asten en het is dus niet onwaarschijnlijk dat beide goederen onder Asten moeten worden gezocht. Dit ondanks het feit dat er ook in Hilvarenbeek een goedf met dezelfde naam voorkomt. Ook de datering rond het einde van de 13e eeuw is hiermee in overeenstemming. Vanaf de 16e eeuw staan beide goederen gelegen aan de Stegen verder beschreven, waarbij de boerderijen in bezit zijn gekomen van gewone Astense boeren.

In 1840 verschijnt er een schrijven van het provinciaal bestuur van Noord Brabant voor de aanleg van een nieuwe weg van Asten naar Deurne, waarbij ook de optie via de Stegen wordt besproken:

Uit het archief van het Provinciaal Bestuur de dato 20-05-1840 betreft de weg van Asten naar Deurne.
De tegenswoordige weg loopt van Asten op Ommelen, verder over Belgeren door Vlierden naar Deurne en zal zeven kwartier of twee kleine uurtjes lang zijn. Voor zoover hij op het Astens territoir loopt van de kom van het dorp tot aan de vormalige Belgerschen watermolen is het zeker de zandigste weg in Noord-Braband, zoo dat hij met geene eenigzins zware vragt bereden kan worden. Het gemeentebestuur van Asten heeft mij meermalen gesproken dat er voeglijk eenen veel beteren weg kan aangelegd worden, die daar en boven een half uur korter zoude zijn, hetgeen ook het gevoelen van den burgemeester van Deurne en Liessel is,met wien ik er over sprak.
Op den 16den dezer, bij gelegenheid mijner rondreize te Asten zijnde, wenschte ik het gevoelen van den raad hier over te vernemen. Alle leden van den raad waren eenparig van gevoel en dat het voor beide gemeentens eene zeer wenschelijke zaak zoude zijn om eene half uur naderen en daarenboven harderen weg te hebben. Van Asten af zoude deze baan loopen door de buurtschap Stegen, deze weg bestaat reeds en is wegens de lagere ligging dezer buurtschap altoos in vrij goeden staat. Van hier zoude men twee rigtingen kunnen volgen. De eerste over de hoeven Vorst onder Vlierden, behoorende aan de douarière Heister te Dusseldorf. Zie onder haar bezit in de Noord-Brabander van 29-07-1847:

De vorige eigenaar dezer hoeven, om eenen naderen weg naar Asten te hebben, heeft voor eenige jaren eenen weg of zoogenaamden dijk door zijn weideland gemaakt tot aan de kleine Aa, waarover hij eene brug heeft doen leggen. Doch om er geene algemeene passage te hebben heeft hij den weg door eenen draayboom afgesloten en de pachter heft er eene passagegeld van 2½ cent per kar, doch weigert ook wel eens den draayboom te openen, zoo dat, om zich hieraan niet bloot te stellen, er minder gebruik van dien weg gemaakt wordt dan anderszins het geval zoude zijn. Van de hoeven Vorst komt men door onder Vlierden verkochte nieuwe erven, alwaar een weg gelaten is, in de heide van Deurne waardoor harde heispooren loopen, doch waardoor men zeer voeglijk en zonder veel kosten eenen dijk in eene regte rigting naar het dorp zoude kunnen maken. De andere rigting die men aan den nieuwen weg zoude kunnen geven, loopt, van de Stegen af gerekend, meerder links of noordwaarts door eenen smallen weg die verbreed kan worden, tot in de nabijheid der Kleine Aa. Aan weerszijde van dit riviertje zoude men het terrein of strook voor eenen nieuwen weg moeten aankoopen en eene brug over de Kleine Aa leggen; aan het einde van dit weideland komt men aan de heide van Vlierden op de hoogte van het gehucht de Baarschot en zoo vervolgens in de heide van Deurne ter plaatse alwaar voor eenigen tijd de lijkurnen gevonden zijn, en dan valdt men op eenigen afstand in den grooten weg naar Deurne.

01

De kadastrale kaart uit 1832 van Stegen is vrij complex en is opgebouwd uit vijf verschillende kaartdelen. Dat betekent dat de kadastrale nummers sterk uiteenlopen en we onderscheiden de volgende gebieden:

# Buurtschap Kadasterindeling Kadasternummers
1 Zwartbroeken Ommel Bij Ommel ingedeeld
2 Steegensch Eindje Dorp G80-G100
3 De Pas Dorp Kent geen bebouwing wel grondbezit
4 Sleegersch Eind Voordeldonk C1130-C1180
5 De Stegen Ommel B670-B720
6 Noord Oostelijke Stegen Voordeldonk C300-C360
7 Vier uiterste Ommel B600-B650

Hieronder de ligging van die buurtschappen op de samengestelde kadastrale kaart van Stegen:

02

Hieronder zijn de veranderingen in de Stegen te zien aan de hand van drie topografische kaarten uit 1850, 1920 en 1980:

03

04

05

Behalve dat we wat namen zien veranderen, Steegen in Stegen en De 4 Uiterste in De Berken, zijn de veranderingen tot 1970 marginaal. Na de ruilverkaveling zien we in het noorden een snelweg en in het westen staat een nieuwbouwwijk, waarvoor de boerderijen hebben moeten wijken. Na 2015 zijn ook de boerderijen aan de noordzijde opgeofferd voor industrie en resten nog slechts 10 oude hoeven.

Overzicht van de huizenquohiernummers, kadasternummers en huizingnummers per gehucht:

Gehucht Huizenquohiernummer Kadasternummer 1832 Huizingnummer 1859 Huidige adres 2023
De Berken Steegen huis 22 en 23 3 cijfers begint met B6 2 cijfers, begint met C3 of C4 Berken
Noordoostelijke Stegen Steegen huis 17 tot en met 21 3 cijfers begint met C3 2 cijfers, begint met C2 of C3 Stegen even groter dan 60
Sleegersch Eind Steegen huis 3 tot en met 5, 15 en 16 4 cijfers begint met C11 2 cijfers, begint met C1 of C2 Stegen even kleiner dan 60
Steegensch Eind Steegen huis 1 en 2 2 cijfers begint met G 2 cijfers, begint met C1 of C2 komt niet voor
Stegen Steegen huis 7 tot en met 11 en 17 3 cijfers begint met B6 of B7 2 cijfers, begint met C2 of C3 Stegen oneven
Referenties
  1. ^Archeologisch onderzoek plangebied Stegen (https://www.planviewer.nl/)

Voormalig huis G94

Dit betreft een huis gebouwd rond 1780, bewoond door Martinus Arnoldus Zeegers, geboren te Asten op 08-03-1735 als zoon van Arnoldus Driessen de Zeger en Maria Willems van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis C1171). Hij is op 12-07-1761 te Asten getrouwd met Aldegonda Franscisci Custers, geboren te Someren op 01-07-1732 als dochter van Franciscus Lambertus Custers en Anna Geven. Na haar overlijden te Asten op 08-01-1777 is Martinus Arnoldus Zeegers op 02-08-1778 te Asten hertrouwd met Catharina Henrici Martens, geboren op 22-11-1737 te Asten als dochter van Henricus Jacob Martens en Catarina Gerardi Berckers (zie Kloostereind 4):

01

De gezinnen van Martinus Arnoldus Zeegers met Aldegonda Franscisci Custers en met Catharina Henrici Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 18-03-1762 Deurne 07-07-1793
Catharina Antony Corstiaans
Asten 24-03-1818
2 Wilhelmus Asten 05-02-1764
3 Anna Maria Asten 22-01-1766 Kind Asten ±1766
4 Johannes Asten 01-04-1768 Asten 16-02-1800
Mechelina Jan Loomans
Asten 19-07-1815 zie ook Voormalig huis E127
5 Anna Maria Asten 02-11-1770 Kind Asten ±1770
6 Anna Maria Asten 29-01-1772 Kind Asten ±1772
7 Arnoldus Asten 28-08-1774 Kind Asten ±1774
8 Aldegondis* Asten 29-06-1780 Asten 01-02-1807
Johannes Kortooms
Asten 14-06-1856 zie Voormalig huis C486
9 Gerardus* Asten 02-12-1782 Asten 11-05-1811
Johanna Martinusse
Asten 29-03-1857 zie Voormalig huis B97

* kinderen uit het tweede huwelijk

Martinus Arnoldus Zeegers woonde met zijn gezin voor 1780 eerst in Ommel (zie Voormalig huis B507) en in het dorp van Asten (zie Voormalig huis G479 en Prins Bernhardstraat 2).

Voor het tweede huwelijk van Martinus Arnoldus Zeegers worden huwelijkse voorwaarden opgesteld, waaruit blijkt dat zijn vorige huis in 1777 is afgebrand:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 186 verso; 18-07-1778:
Marten Aart Zeegers getrouwd geweest met Alegonda Costers geassisteerd met zijn broer, Willem, dit ten behoeve van zijn drie minderjarige kinderen met name Andries, Willem en Jan. Hij wil hertrouwen met Catarina Hendrik Martens geassisteerd met haar broer, Eymert Hendrik Jacob Martens. Zij maken huwelijksvoorwaarden; onder andere Marten Zeegers is in den voorleede jaaren afgebrand en bezit geen goederen. Reden waarom er geen inventaris is. Verder de normale voorwaarden. 

In het huizenquohier over de periode 1781-1803 is Marten Zeegers eigenaar en bewoner van het huis op de Stegen:

Jaar Eigenaar nummer 1e Steegen Bewoners nummer 1e Steegen
1781 Marten Zeegers Marten Zeegers
1798 Marten Zeegers Marten Zeegers
1803 Marten Zeegers Marten Zeegers

Catharina Henrici Martens is op 22-06-1805 te Asten overleden en Martinus Arnoldus Zeegers is op 06-08-1805 te Asten overleden. Volgens het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 zijn de kinderen van Andries Seegers de eigenaar en is het huis dus overgegaan naar hun oudste zoon Andreas:

Kadaster 1811-1832; G94:
Huis en erf, groot 06 roede 66 el, Sleegensche eindje, klasse 10.
Eigenaar: Kinderen van Andries Seegers.

02

03

Zoon Andreas Martinus Zeegers is geboren te Asten op 18-03-1762 en op 07-07-1793 te Deurne getrouwd met Catharina Antony Corstiaans, geboren te Deurne op 12-11-1762 als dochter van Antonius Corstiaans en Wilhelma Selen:

04

Het gezin van Andreas Martinus Zeegers en Catharina Antony Corstiaans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aldegondis Asten 12-02-1796 Asten 07-02-1822
Johannes Scheepers
Asten 09-06-1857
2 Antonius Asten 21-12-1797 Ongehuwd Asten 07-04-1820
3 Johanna Maria Asten 13-01-1800 Kind Asten ±1800
4 Johanna Maria Asten 05-03-1801 Kind Asten ±1801
5 Wilhelmus Asten 26-03-1805 Asten 26-02-1829
Joanna Maria Segers
Asten 02-06-1879 zie Voormalig huis D271
en ook Voormalig huis G92

Andreas Martinus Zeegers is op 24-03-1818 te Asten overleden en Catharina Antony Corstiaans is op 09-05-1821 te Asten overleden.

Het huis is daarna bewoond door dochter Aldegondis Zeegers, geboren te Asten op 12-02-1796 en op 07-02-1822 te Asten getrouwd met Johannes Scheepers, geboren op 26-06-1791 te Lierop als zoon van Mathijs Schepers en Maria Vriens. Aldegondis Zeegers is op 09-06-1857 te Asten overleden en Johannes Scheepers vinden we terug inwonend bij zijn dochter en eigenaar Anna Maria Scheepers. Zij woonden eerst op de Zuiddemerik in Heeze en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen ze op huizingnummer C19 en vanaf 1869 nummer C20:

05

Dochter Anna Maria Scheepers is geboren te Asten op 27-03-1822 en op 13-05-1848 te Asten getrouwd met Francis van Stratum, geboren te Heeze op 18-04-1808 als zoon van Petrus van Stratum en Joanna Paassens. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-09-1870 biedt Francis van Stratum zijn huis en land te koop aan:

De koper van het huis is Johannes Verberne (zie Voormalig huis G92), maar hij verhuurt het aan dezelfde bewoners. Francis van Stratum is op 07-03-1871 te Asten overleden en Johannes Scheepers is te Asten op 23-05-1871 overleden. Anna Maria Scheepers woont met haar kinderen ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C22 en C18:

06

07

Anna Maria Scheepers is op 17-06-1890 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Francis van Stratum en het bidprentje bij het overlijden van het echtpaar.

08

Het huis is daarna enige tijd onbewoond en rond 1896 wordt het bezit van Johannes Verberne herbouwd en krijgt het huis op de plek van G94 het kadasternummer G1797, zoals rechts te zien is op de kadasterkaart. 

In 1900 gaat het over naar zijn zoon Wilbert Verberne, geboren te Asten op 26-05-1874 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-11-1901 meldt dat het huis en de bijgebouwen van Wilbert Verberne zijn afgebrand.

Bij de herbouw van de huizen krijgt dit hij kadasternummer C1912 (zie kadasterkaart rechts) en komt in bezit van Adriana Maria Berkers, geboren op 23-10-1857 te Mierlo als dochter van Willem Berkers en Hendrica van Stratum. Zij is sinds 09-12-1896 weduwe van Johannes Goris, geboren te Asten op 12-03-1853 als zoon van Hendrik Goris en Johanna Maria Aarts, met wie zij op 22-02-1889 te Someren getrouwd was.

Adriana Maria Berkers woont over de periode 1900-1910 met haar kinderen in het huis met huizingnummer C17:

09

Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 woont Adriana Maria Berkers met haar zoon Hendrikus Goris in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C15 en C2:

10

Eind 1923 vertrekken ze naar Deurne, vermoedelijk naar haar dochter Hendrika aan de Vreekwijksche weg, en Adriana Maria Berkers is op 08-03-1930 te Deurne overleden. Het huis komt daarna niet meer in de archieven voor en is volgens de kadastrale legger rond 1925 afgebroken.

Overzicht bewoners

Steegen huis 1e
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1781 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
1798 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
1803 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Marten Zeegers Asten 08-03-1735
Kadasternummer G94
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G94 1832-1839 kinderen Andries Zeegers
G94 1839-1871 Johannes Scheepers Lierop 26-06-1791
G94 1871-1880 Joannes Verberne Someren 10-02-1835
G1797 1880-1897 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 vereniging
G1797 1897-1901 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874
G1911 1901-1923 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 herbouw na brand
G1911 1923 afgebroken
Stegen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1805 Marten Zeegers Asten 08-03-1735 Catharina Henrici Martens Asten 22-11-1737 06-05-1805
1805-1818 Andreas Martinus Zeegers Asten 18-03-1762 Catharina Antony Corstiaans Deurne 12-11-1762 24-03-1818
1818-1821 Catharina Corstiaans Deurne 12-11-1762 weduwe Zeegers 09-05-1821
1821-1859 Johannes Scheepers Lierop 26-06-1791 Aldegondis Zeegers Asten 12-02-1796 09-06-1857
C19 1859-1869 Francis van Stratum Heeze 27-04-1808 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823
C20 1869-1871 Francis van Stratum Heeze 27-04-1808 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 07-03-1871
C20 1871-1879 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 weduwe van Stratum
C22 1879-1890 Anna Maria Scheepers Asten 27-03-1823 weduwe van Stratum 17-06-1890
C18 1890-1903 onbewoond
C17 1903-1910 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris
C15 1910-1920 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris
C2 1920-1923 Adriana Berkers Mierlo 28-10-1857 weduwe Goris naar Deurne
C2 1923 afgebroken