De pagina's Voordeldonk, Voordeldonk/Voordeldonk/Voormalig huis C647 worden nu weergegeven

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 22-04-2024 05:04:38
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voordeldonk

Dit voorwoord is opgedeeld in verschillende voorwoorden specifiek voor de gehuchten Rinkveld en Achterbos, Brand en Kloostereind en Voordeldonk en Noord Voordeldonk.

Rinkveld en Achterbos

Het Rinkveld kan te maken hebben met het toponiem betreffende een ringvormig veld en op de kadasterkaart uit 1832 is in het midden met enige fantasie wel een half rond veld te benoemen. Ook op latere kaarten met meer detail is geen sprake van een rond veld.

01

Een andere verklaring voor de naam Rinkveld is afkomstig van het geslacht van Rinckvelt dat in de Middeleeuwen als nazaten van de graven van Rode in Helmond woonden. De vroegste vermelding is in het jaar 1391:

Heer Jan Wautgers, uter Hagen, priester, heeft verpacht aan zijn neven Willem, die zijn vaders broeder was, zijne goederen tot Rincvelt gelegen in Die Haege, voor 8 mud koren, ½ rogge en gerst, en 4 oude vlemsch schilden. Jan voorschreven behoudt zo lang hij leeft die Vlemsch camer die aen dat huijs op Rincvelt steet
De bewoners van de hoeve noemden zich van Rincvelt en behoorden tot het klooster van Binderen. Het is goed mogelijk dat deze herenboeren zich in de omgeving hebben verspreid en de nieuwe hoeven eveneens Rincvelt hebben genoemd. Naast Helmond komen in Deurne, Lierop, Asten, Bakel en Vlierden ook de naam Rincvelt voor.
We citeren hier uit een beschrijving van een fietsroute van heemkundekring de Vonder:
De Achterbosch behoort tot de oudst bekende toponiemen van Asten, daterend uit de Middeleeuwen. Achterbosch, in de Middeleeuwen Afterbosch, wijst op een bos tussen het dorp en de Astense Aa. Op Achterbosch is in de Middeleeuwen hoeve de Lensdonck ontstaan met een grootte van vier gebonten (een samenstel van balken bestaande uit twee stijlen en een ankerbalk), die in een Astense schepenakte van 4 februari 1464 voorkomt. De grond grenst onder andere aan de eigendommen hier van het Helmondse klooster Binderen, waar de huidige straatnaam Kloostereind op wijst. Twee eeuwen later, in november 1664, is er sprake van dat de Lensdonck is afgebroken en heeft plaats gemaakt voor de hoeve Achterbosch.

De huidige buurtschap Achterbosch bestaat uit meerdere boerderijen, gegroeid uit die ene middeleeuwse hoeve. In de negentiende en twintigste eeuw zijn alleenstaande stallen omgebouwd tot boerderijen; een gebruikelijke ontwikkeling. De hoogteverschillen in het landschap zijn enerzijds het gevolg van het lage dal van de Astense Aa en anderzijds de eeuwenlange continue bemesting door de hoevenaars. In het dal lagen vroeger de beemden, de natuurlijke hooilanden. De boeren bemestten jaarlijks de akkers op Achterbosch met de mest uit hun potstallen. Door de manier van ploegen, in de rondte vanaf de rand naar het midden, zijn de landschappelijk waardevolle bolle akkers ontstaan. Achterbosch gaat over in Kloostereind. Het adellijke Cisterciënzerinnenklooster uit Helmond had hier in de Middeleeuwen bezittingen. Omdat ze vanuit Binderen het verst in deze richting vanaf het klooster lagen, werd het Kloostereind genoemd.

Peer Welten geeft de volgende beschrijving over enkele bewoners van de Achterbos:

Enkele typische bewoners van de Achterbos waren de drie gebroeders van Valen, Cor, Toon en Drikus. Als je het iemand van buiten Asten zou vertellen dan zouden ze je als gek en leugenaar uitmaken en toch is het echt waar. Ze leefden niet volgens de normale regels maar door 'n aparte taakverdeling onderling, boerden ze gemeenschappelijk en door hun wijze van leven werden ze ook nog sterk en ook oud, terwijl ze het met de hygiëne helemaal niet zo nauw namen.

02 03

Hun boerderij met bijgebouwen behoorde tot 'n eeuwenoude boerennederzetting gelegen aan de Achterbosch. Ik denk dat er op de wereld niemand zoveel spek heeft gegeten als deze drie vrijgezellen. Kijk de plaatjes boven, dat zegt sowieso al genoeg over hun wijze van kleden, eten en wonen.

De naam van de vroegere hoeve op de Achterbos, de Lensdonk, komen we met name in het Rinkveld veelvuldig tegen als Verleynsdonck, Verlensdonck en later Verlijsdonk. Ook de naam van de Agterbosch is een tijd in gebruik geweest, echter een splitsing van de boerderijen in 1760 heeft geleid tot vele nieuwkomers en springt er niet een naam uit.

Hieronder een kaart uit het midden van de 19e eeuw met daarin de buurtschappen Rinkveld en Achterbosch:

04

Brand en Kloostereind

Kloostereind en Brand zijn buurtschappen die deel uitmaken van het gehucht Voordeldonk. Bij de stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten1 staat de onderstaande passage, waarin 'Hoeve de Brant' voorkomt:

Verspreid over het kasteellandschap ligt een aantal locaties waar de voormalige pachtboerderijen waren gesitueerd. Het gaat om de volgende locaties:

 • Voorste Heusden.
 • De Middenhoeve of Hofgoed. Hier bevond zich mogelijk de voorloper van het huidige kasteel. Het gebouw is verdwenen, twee langgerekte waterpartijen zijn nog wel aanwezig.
 • De Brant.
 • De Polder (bebouwing verdwenen).
 • De Wolfsberg (bebouwing verdwenen).
 • Achterste Heusden

De boerderijen zijn onlosmakelijk verbonden geweest bij het totstandkomen van het kasteellandschap.

Hoeve de Brant is dus een pachtboerderij die in eigendom was van de Heeren en Vrouwen van Asten en dat blijkt ook uit een archiefstuk uit 1725:

Asten Rechterlijk Archief107b folio 86 verso 11-12-1725:
Aan ons, schepenen van Asten, is getoond een opdracht van notaris Hendrik de Bie, te 's-Hertogenbosch namens Gerardus Assuerius Ludowicus Baron de Horion Colonster, Heer van Colonster, Angeleur, Goor, Buggenum, Grand Manior van Luyck, gedeputeerde van het land van Luyck en Graafschap Loon om overgave te doen van de tocht in de volgende leengoederen te weten:

 • De hoge en middelbare jurisdictie van de heerlijkheid Asten, met het recht van aanstelling van drossard, secretaris en vorster.
 • De gerechtigdheid van de jacht, houtschat, lenen, gruit, cijnsboek.
 • Het Huis van Asten met de neerhuizingen, stallen, schuur, poort, singels, hof en boomgaard 10 lopense.
 • De korenwindmolen.

Nog in vol eigendom de allodiale goederen te weten:

 • Huis, hof en aangelag, land en groes te Heusden.
 • Huis, hof, aangelag, schuur en schop op den Brant 7 lopense.
 • Huis, schuur, hof en land de Polder 14 lopense.
 • Huis, schuur, schop, hof en aangelag Wolfsberg 21 lopense.
 • Huis, schuur, schop en aangelag te Heusden 2 lopense.

De overgave wordt gedaan aan Johannes Christofforus Baron de Bertholff, Heer van Baalen. De goederen zijn de constiuant aangekomen bij testament van wijlen zijn vrouw, Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne.
Notaris de Bie, de dato 11-12-1725 te Asten gepasseert.
Schepenen 's-Hertogenbosch.

In tegenstelling tot het adellijke bezit van Hoeve de Brant was het Kloostereind kerkelijk grondbezit in eigendom van het klooster van Binderen.

Het klooster van Binderen werd gesticht tussen 1244 en 1246, hoogstwaarschijnlijk door toedoen van Maria van Brabant, dochter van de Brabantse hertog Hendrik I, die door haar huwelijk met de Duitse keizer Otto IV keizerin werd. De stichting van het klooster is gebaseerd op onderstaande legende:
Maria van Brabant raakte met haar paard en page verdwaald tijdens een jachtpartij. Per ongeluk kwam zij met paard in een moeras terecht. Uit nood bad zij tot God en sprak de woorden: "O God, wees mij genadig, verlos mij uit deze nood. O God 'k binder in"! Niemand hoorde haar, toen zij aan God beloofde een klooster te stichten werd de grond onder haar weer vast en kon zij het moeras ongedeerd verlaten. Het moeras blijkt achteraf niet geschikt te zijn voor bebouwing. Tijdens een avond vroeg zij tijdens haar gebed aan Maria om een geschikte plaats. Toen zij vanuit 't Oude Huys naar buiten keek zag zij op een hoog veld bij rivier de Aa een aantal cisterciënzer nonnen in wit habijt, in gezelschap van zes jonkvrouwen, lopen. Uiteindelijk is dit de vestigingsplek van het klooster geworden. De naam van het klooster werd genaamd naar het angstig avontuur van Maria van Brabant; Binder-in, oftewel Binderen.

05

Na het overlijden van haar vader, kreeg zij Helmond als weduwengoed. In 1260 viel Helmond, na het kinderloze overlijden van Maria, weer terug aan het hertogdom. Toen was Binderen al een gerenommeerd klooster en de nonnen die in Binderen woonden, behoorden tot de orde van de Cisterciënzers, een strenge, op beschouwing en contemplatie gerichte orde. De abdij werd ten gevolge van vele giften een van de grootste grondbezitters van Helmond en nabije omgeving. De meeste grond lieten zij bewerken door pachters. Bekende pachthoeven waren onder andere de hoeve Ter Kemenade, de Pannehoeve en de Bommeneesche Hoeve. De abdij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het ontginnen van veel woeste gronden en in het doorvoeren van nieuwe landbouwtechnieken.
Het klooster had, net als de meeste andere kloosters in Noord-Brabant, veel te lijden van de Tachtigjarige oorlog. Na de vrede van Munster in 1648 werd de abdij op bevel van de Staten-Generaal opgeheven. De rijke bezittingen werden staatseigendom. Het kloostergebouw zelf werd met de onmiddellijke omgeving in 1658 verkocht aan Johan Gans. Het werd daarna verbouwd tot patriciërswoning. In 1772 werd het gebouw verkocht aan Diederik Huygens, die het in 1776 met de grond gelijk maakte.

Tussen het Kloostereind en de Brand ligt nog een gebied met de naam de Vork, dat in dit boek bij de Brand is ingedeeld. De kadasterkaart uit 1832 en de topografische kaart uit 1920 hieronder maken de ligging van de buurtschappen duidelijk:

06

07

Voordeldonk en Noord Voordeldonk

Het gehucht Voordeldonk ligt ten oosten van Asten. Het laatste deel 'donk' komt vaak voor en staat voor een hoger gelegen zandrug. Het eerste deel kan te maken hebben met 'voorde' of 'voir', een plaats om een beek over te steken, of met 'vorrel' wat staat voor een smal stuk land. Aangezien in het Asten's vaak gesproken wordt van Vorreldonk en deze naam ook in de archiefbronnen voorkomt, ben ik geneigd tot deze laatste optie. Vorreldonk staat dan voor een smalle hoger gelegen zandrug. Echter de naam Voirdeldonck zien we ook terug in archieven uit de 15e eeuw en er bestaat een watergang met de naam 'de Voordeldonkse Broekloop'.

Bij de gemeente Asten lezen we het volgende over Voordeldonk:

Voordeldonk is een historisch gehucht met een waarschijnlijk laatmiddeleeuwse oorsprong. Gedacht wordt dat Asten tussen 1000 en 1250 ontstaan is als centrum van een tiendakkerdorp met Voordeldonk als één van de gehuchten die rondom Asten aanwezig waren. Helaas zijn er weinig tot geen archeologische gegevens uit bekend.

Voordeldonk is gelegen in een besloten, oude zandontginning. De akkers zijn door de eeuwenoude ophoging met plaggen vaak hoger gelegen en hebben soms een bolle ligging. De structuur van de gronden is te herkennen aan een vrij onregelmatige blokvormige verkaveling en een bochtige wegenstructuur. De Voordeldonk betreft een historische bebouwingsconcentratie welke aansluit op de oostzijde van de kern Asten en de overgang vormt tussen de kern en het landelijk gebied. Op de Kadastrale minuut is goed te zien dat de Voordeldonk eindigt in het langwerpige, driehoekig plein. Dit plein kan worden gezien als een dries, een open boerengebruiksruimte waar het vee werd verzameld, om daarmee naar de gemeenschappelijke weidegronden te gaan. De dries lag dan ook van oorsprong aan de rand van het dorp. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant is de weg Voordeldonk aangeven als een historisch-geografisch lijnelement van redelijk hoge waarde. De bebouwing aan de Voordeldonk bestaat voornamelijk uit langgevelboerderijen waarvan verschillende als historische waardevolle bebouwing aan te merken zijn.

Voordeldonk is een van de historische aanloopwegen naar Asten. De oudere bebouwing in Asten is voornamelijk aan deze wegen gelegen. Deze bebouwing die nog aanwezig is, is nu met name in gebruik als burgerwoning. Eind 19e eeuw was reeds een concentratie van bebouwing aanwezig. De kruising Voordeldonk, Kloostereind, Achterbos bestond voorheen uit een brinkstructuur die thans niet meer aanwezig is.

08

Voordeldonk vormt één van de kleine nederzettingen rond Asten die dicht bij de overgangen naar nattere zones in het landschap lagen. Asten zelf ligt op een zandrug langs de Aa. Nederzettingen zoals Voordeldonk bestonden doorgaans slechts uit enkele langgevelboerderijen die pal langs een weg lagen. Dit komt overeen met het bewoningspatroon dat vanaf de 13e eeuw voor deze regio kenmerkend is. De bewoning lag als lintbebouwing langs de rand van wegen die aan de randen van de akkergebieden lagen. Vaak lag de bewoning op de overgang van de wat hogere naar de iets lagere delen in het landschap.
De uitgang donk duidt op een zandkop. Vanuit dergelijke kleine nederzettingen werden zogenaamde éénmansakkers geëxploiteerd en vond beweiding plaats van de natte beemden in de beekdalen. Voordeldonk lag nabij de Beeker loop en de Broekloop. Omdat Asten de eerste plaats was aan de rand van de Peel, werden hier reparatiewerkplaatsen voor wagens, kroegen en herbergen opgericht ten behoeve van reizigers en peelwerkers. Hieruit kwam ook een aanzienlijke handelsactiviteit voort.

09 10

Foto's van typische boerderijen gelegen op Voordeldonk.

11 12

En dan had je ook nog café van den Eijnden een uitspanning gelegen op Voordeldonk, geleid door Johannes (Jan) en Helena (Leentje) Snijders.

13 Later werd dit 'het Fortuintje', en in dat café werd je toen geholpen door Leentje van den Eijnden, daarom werd het later omgedoopt tot café en eetgelegenheid 'bij Leentje'.

In 1760 vindt er een zwaar noodweer plaats en geeft een lijst met schade, de namen van de bewoners van Voordeldonk

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoeken of haartgangen ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid, het aantal lopense der boekweit en zomervruchten en het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.

Naam bewoner Huis Bezaaid rogge Bezaaid boekweit Overige schade Bedrag
Reynder Aarts 5 2½ lopense 3 copse ƒ 16,-
Antoni Vreynse Verleysdonk 6 6 lopense 3 copse ƒ 40,-
Joost Leenders van Hugten 7 10 lopense 4 lopense ƒ 55,-
Mattijs Bollen 8 9 lopense 3½ lopense ƒ 65,-
Huybert van Bussel 9 12 lopense 3½ lopense ƒ 50,-
Philips Jansen 10 16 lopense 4 lopense ƒ 70,-
Hendrik Marten Gielens 11 7½ lopense 3 lopense ƒ 60,-
Jan Vervoordeldonk 30 16 lopense 4 lopense ƒ 80,-
weduwe Laurens Antonis 31s 25 lopense 5½ lopense ƒ 130,-
Dirk Bosmans 31 3½ lopense ƒ 17,-
kinderen Marcelis Berkers 34 29 lopense 8 lopense ƒ 15,-
Peter van Bussel 35 16 lopense 4 lopense Aan sijn huys, stallinge en schuur om en te neder geslagen ƒ 100,-
ƒ 100,-
kinderen Marcelis Berkers 36 13 lopense 3½ lopense En de huysinge daar in woonde en competeerende aan kinderen Marcelis Berkers voor een gedeelte ingestort
en de stallinge schuur en torffschop int geheel omgewayt en ternedergeslagen
ƒ 95,-
ƒ 100,-

De totale schade voor Asten bedraagt ƒ 11671,-. Aldus dese lijste geformeert in voegen als voorenstaat, ter raadcamer van Asten, op den twingtigste en een en twintigste augusty 17c sestig. Wijders verklaren wij, ondergeteekende schepenen en secretaris der heerlijkheyt Asten en Ommel, geleegen in den quartiere van Peeland, Meyerije van 's Hertogenbosch, dat wij de ingesetenen op het voorschrevene aangeven van haare oogst waarin den hagelslag is gevalle hebben vermaant en gerecommandeert om in oprechtheyt en na waarheyt hetselve, als onder eede, op te geven en te taxeeren na derselver beste kennis en wetenschap, niet op het meeste maar op het minste. Hetwelk soo als het ons voorkomt is gedaan en soo wij vermeene int generaal meer schade is geschiet als voors. leyste monteert, alsoo den oogst ten velde maar begroot is op tien gulden ider loopense dooreen gereekent en van veele haare oogst meer als voor de helft is geruineert, andere wederom voor een vierde, derde min of meer. Dat ook niet getaxeert is de kleynigheden vant afwayen van stro van de daken der huysen en schuure, verbrijselen van de glasen, boom- en tuynvrugten, twelk nog een merkelijke somme soude beloopen. In teeken der waarheyt hebben wij desen ten prothocolle onderteekent, binne Asten, den twee en twinstigste augusty 17c sestig. Jan van Riet, president, Antoni Haasen, Hendrick Berckers, Jan Vervoordeldonck, W. Bruynen, L. van Riet, Hendrick Peter Driesen, J. Losecaat, secretaris.

Hieronder een kaart uit het begin van de 20e eeuw met daarin het buurtschap Voordeldonk:

14

Rond 1938 zijn officiële straatnamen ingevoerd in Asten, maar in Voordeldonk waren voor die tijd al straatnamen bekend, zoals blijkt uit een krantenartikel in het dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage van 19-01-1915:

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 03-02-1928 meldt dat Voordeldonk op het electriciteitsnet wordt aangesloten:

VoordeldonkPNBHC03021928.jpg

Overzicht van de huizenquohiernummers, kadasternummers en huizingnummers per dorpsdeel:

Dorpsdeel Huizenquohiernummer Kadasternummer 1832 Huizingnummer Huidige adres 2023
Achterbos Voordeldonck huis 1, 3 en 4 3 cijfers begint met C4 of C6 2 cijfers, begint met C4 of C5 Achterbos en Wezelstraat
Bergweg Wolfsberg huis 1 tot en met 4 3 cijfers begint met C8 2 cijfers, begint met C13 Bergweg
Bluijssens Broek komt niet voor na 1832, begint met D 3 cijfers, begint met C12 Bluijssens Broekdijk
Brand Voordeldonck huis 26, 27 en 28 3 cijfers begint met C5 of C6 3 cijfers, begint met C10, C11 of C12 Brand en Venbergweg
Kloostereind Voordeldonck huis 20, 22 tot en met 25 3 cijfers begint met C4 of C6 2 cijfers, begint met C9 of 3 cijfers met C10 Kloostereind
Noord Voordeldonk Voordeldonck huis 6 tot en met 11 3 cijfers begint met C4 of C6 2 cijfers, begint met C5 of 3 cijfers met C10 Voordeldonk groter dan 85
Rinkveld Voordeldonck huis 12, 13 en 14 3 cijfers begint met C1 2 cijfers, begint met C5 of C6 Rinkveld en Valkenierstraat
Voordeldonk Voordeldonck huis 29 tot en met 32, 34, 35 en 36 3 cijfers begint met C7 of C8 3 cijfers, begint met C12 of C13 Voordeldonk kleiner dan 85

Referenties

 1. ^Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (https://kasteelasten.nl/)

Voormalig huis C647

Mathijs van den Hove verkoopt een huis aan Leendert Joosten van Heugten en zijn gezin is elders besproken (zie Voormalig huis C660):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 13 verso; 13-03-1654:
Meester Mathijs van den Hove verkoopt aan Hendrick Jacobs en Leendert Joosten van Huchten huis, hof en hofstad te Voorderdonck 9 lopense, nu in gebruik bij Marten Peeters, ene zijde Joost van Huchten, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Laurens Goorts; groes ter plaatse voorschreven 4 lopense. Belast met 22 stuivers per jaar cijns aan de Heer van Asten; 1 vat rogge per jaar aan de Pastorye.

Leendert Joosten van Heugten is eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Lenard Joosten van Heughten en Hendrick Jacobs, gebruiker Thonis Joosten, huijs.

Zijn zoon Theodorus Leenders (Dirck) van Heugten is volgens de verpondingen van 1680 eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 25:
Dirck Lenders.

Theodorus Leenders van Heugten is geboren te Asten op 22-05-1650 als zoon van Leendert Joost van Heugten en Heylgondis Henricks (zie Voormalig huis C660). Hij is op 29-09-1675 te Asten getrouwd met Anna Marcelis Claessen Berckers, geboren te Asten op 30-03-1650 als dochter van Marcellus Nicolai Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonk (zie Voordeldonk 73):

Anno 1675, 7bris 29; juncti sunt matrimonio Theodorus Lindert van Heugten et Anna Marcelis; testes Wilhelmus et Judocus van Heugten.

In het jaar 1675, 29 september; in echt gebonden Theodorus Lindert van Heugten en Anna Marcelis; getuigen Wilhelmus en Judocus van Heugten.

01

Het gezin van Theodorus Leenders van Heugten en Anna Marcelis Claessen Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellus Asten 22-01-1676 Kind Asten ±1676
2 Maria Asten 27-10-1677 Kind Asten ±1677
3 Wilhelma Asten 14-09-1679 Asten 25-05-1699
Wilhelmus Dierx
Asten 26-02-1713
Henricus Eeverts
Asten 10-02-1772 zie Voormalig huis B410
4 Judoca Asten 31-12-1681
5 Marcellus Asten 23-02-1684 Asten 09-09-1708
Mechel Philipsen
Asten 13-02-1718
Heylke Gerits
Asten 28-02-1740
Maria Jansen de Roy
Asten 07-02-1757
6 Leonardus Asten 29-04-1686 Ongehuwd Asten 07-05-1715
7 Maria Asten 11-07-1688 Asten 28-09-1710
Lambert Tijssen
Asten 17-09-1721 zie Berken 7
8 Catharina Asten 26-08-1690 Asten 25-04-1723
Arnoldus Hendrick Tielen
Asten 08-02-1761 zie Ostaderstraat 32 en 34
9 Helena Asten 14-10-1693
10 Maria Asten 12-09-1695 Asten 16-07-1719
Jacob Jan Bosmans
Asten 17-11-1753 zie Voormalig huis C807

Tijdens het kegelen vindt een ongeluk plaats met dochter Maria van Dirck van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-07-1695:
Heren schepenen, wilt U onderstaande personen verhoren Goortie Jan Bakermans, 31 jaar; Jan Jan Leenders, 33 jaar; Joost Laurenssen, 30 jaar en Jan Mathijssen de Groot, 33 jaar.
Of zij op, zondag, 12 juni 1695, na de middag, niet te Vordeldonck zijn geweest en dat daar ook Joost Joosten de Scheper, ter plaatse wonende, en meer anderen, waren bij het huis van Dirck van Heughten met de keygels ende keygelbol ofte cloot hebben zien spelen en werpen?
Goortie Jan Bakermans verklaart daar geweest te zijn en dat zij naderhand heeft horen zeggen dat de moeder van Maria Dirx seer schreeuwde met de vrouw van Jan Driessen, de zuster, welke het kind in huis heeft gebracht. Zij verklaart ook dat Joost Joosten seer was loopende en dat zij hem heeft gevraagd wat er te doen was, dat men zo schreeuwde. Waarop Joost Joosten zei: "Daer wort Dirck van Heughten kint, gescooten". Zij heeft niet kunnen verstaan, of hij 't zelf gedaan had of een ander.
Jan Jan Leenders verklaart gezien te hebben dat Joost Joosten de Scheper op de kechelbaen was en ook Bernart Vervordeldonck, Jan Tijssen de Groot en Jan Andriessen.
Joost Laurenssen is op 12 juni ter plaatse geweest en heeft Joost Joosten en andere personen gezien. Hij weet echter niet wie die andere personen waren.
Jan Mathijssen de Groot verklaart dat de inhoud van het 2e artikel wis en waarachtig is.
Of zij niet gezien hebben dat Joost Joosten metten keegelbol ofte cloot schietende, heeft geworpen ende geraeckt gehadt het dochtertje van Dirck van Heughten en wel zodanig dat het direct ter aerde neerviel, een gat in haer hoofd hebbende en zeer was bloeyende?
Goortie Jan Bakermans en Jan Jan Leenders verklaren hiervan niets te weten.
Joost Laurenssen heeft gezien dat de kegelbol aan kwam vliegen en het kind uit het huis van Jan Baeckermans kwam lopende, aan het hoofd werd geraakt, het viel ter aarde, erg bloeyende. Deponent heeft ook gezien dat Joost Joosten op de vlucht ging tussen het huis van Jan Baeckermans en de turfschop van van Heughten sijnde een enge pagie, daer men met eenen ketel water door dragen kan.
Jan Mathijssen de Groot zegt dat de inhoud van dit artikel is zoals Joost Laurenssen verklaart heeft.
Of zij nog meer weten?
Goortie Jan Bakermans en Jan Jan Leenders weten niets toe te voegen.
Joost Laurenssen zegt, dat Joost Joosten tegen hem heeft gezegd, dat het hem erg leed deed en dat het onnoselijck was geschiedt.
Jan Mathijssen de Groot weet niets toe te voegen.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 94 verso; 24-08-1695:
Andries Jan Joosten, 36 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper, dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck toen Joost Joosten den Scheper met de kegelen speelden, met hem attestant, en dat hij gezien heeft dat Joost Joosten den Scheper den kegelbol ofte cegelcloot all uyt sijn handt geworpen ofte gesmeeten hadde voor en aleer het kint van Dirck van Heughten op sheeren straeten gesien was ende tselve is comen geloopen van de huysinge ofte wooninge van Jan Baeckermans, den voorgemelten kegelcloot het kint op sijn hooft is gevallen dat hetselve ter aerde is nedergevallen, welcke kint seer was bloeyende ende hetselve kint door imande, aldaer doe ter tijt present sijnde, opgenomen ende in sijn ouders huys gedragen.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 95; 25-08-1695:
Jan Antonis, 21 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck waar hij, attestant, met Joost den Scheper en andere personen met de kegelen heeft gespeelt. Verklaring is identiek aan vorige.

Anna Marcelis Claessen is op 17-11-1696 te Asten overleden en Theodorus Leenders van Heugten is op 29-10-1697 te Asten overleden en daarna wordt een taxatie van de goederen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-11-1697:
Joost Leenders van Heuchten en Hendrick Marcelis Claessen Berckers als momboiren van de acht (on)mondige kinderen van Dirck van Heuchten, getrouwd geweest met Anneke Marcelis Berckers willen te te Vooreldonck, publiek verkopen:
Roerende goederen: onder andere een paard, zeven koeien, een varken. Opbrengst ƒ 245-06-08
Hendrick Marcelis Berckers heeft voor zijn deel ontvangen ƒ 255-09-00, Joost Leenders van Heughten heeft ontvangen ƒ 66-00-00. Totaal ƒ 563-15-08
Uitgaven: onder andere aan zuster Anna van Aelst ƒ 15,- per jaar rente over 1692-1694 ƒ 45-00-00, aan Frans Matijssen van gekocht laken ƒ 7-10-00, aan Jan Peters van gekocht laken ƒ 3-13-00, aan Verbeeck een jaar rente ƒ 11-00-00, aan Peeter van Deursen van gekocht laken ƒ 20-00-00, aan Goort Stevens van gekocht laken ƒ 6-06-00, aan Jasper Hendricx wegens levering van 3 paar blocken
ƒ 0-13-00, rest borgemeesterslasten, collecteurslasten, verpondingen ƒ 655-09-04

Er vinden verkopen plaats die te maken hebben met het huis:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 8 verso; 19-04-1700:
Willem Dircx, getrouwd met Willemyn Dircx van Heughten verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers, zijn oom zijn 1⁄8e kindsdeel in huis, land, hooi- en weilanden aan Vordeldonck 30 lopense. Gebruiker de kinderen Aert Jan Baeckermans. Alles zoals achtergelaten is door wijlen Dirck van Heughten. De waarde van het gehele goed is circa ƒ 800,- en de dorpslasten zo hoog dat vrij zou komen voor zijn 1⁄8e deel ƒ 40,- zonder in het minste gehouden te zijn in enige schuld van het sterfhuis van zijn vrouws ouders te betalen. Koopsom ƒ 140,-.

Bij de verpondingen van 1707 zijn de kinderen eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 4 verso:
De kinderen Dierck van Heughten, gebruiker Aert Baeckermans.

Bij de verpondingen van 1713 wordt Marcelis van Heugten als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 56:
18-09-1736 Jan Willem Lomans.
Nu Marcelis van Heughten.
18-09-1736 aan Tonij Haasen. In de bede ƒ 1-15-10.

Lambert Tijssen verkoopt aan zijn zwager Marcelis van Heugten het kindsdeel van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 1; 14-03-1714:
Lambert Tijssen verkoopt aan Marcelis Dircx 1⁄7e deel in huis, hof, aangelag en land aan Vordeldonck, ene zijde Willem van Hugten, andere zijde kinderen Teunis Laurijnssen, ene en andere einde de straat. Gekomen van Dirck van Hugten en Anneke, zijn vrouw. Belast met ƒ 100,- aan 's Gravesande, te 's-Hertogenbosch, in een meerdere rente van ƒ 200,-, ƒ 0-2-4 per jaar in het boek van Asten. Schepenen Helmond. Koopsom ƒ 14,75; 1⁄7e deel van de lasten is ƒ 14,75. Geregistreerd Asten 15-03-1717.

Zoon Marcelis Dircks van Heugten is geboren te Asten op 23-02-1684 en op 09-09-1708 te Asten getrouwd met Mechel Joansen Philipsen, geboren te Asten op 14-04-1684 als onechte dochter van Philippus Thyssen en Godefrida Jansen (zie Voormalig huis G396). Na haar overlijden te Asten op 20-02-1717 als Mechel Marcelis van Heugten, is Marcelis van Heugten op 13-02-1718 te Asten hertrouwd met Heylke Gerits, geboren te Asten op 30-03-1688 als dochter van Gerardus Aarts en Catharina Jansen (zie Voormalig huis E1035). Na haar overlijden te Asten op 13-12-1738 is Marcelis van Heugten voor de derde keer getrouwd op 28-02-1740 te Asten met Maria Jansen de Roy, geboren te Asten op 09-11-1696 als dochter van Johannes Jansen de Rooij en Johanna Michiels (zie Antoniusstraat 6). Zij is sinds 1738 weduwe van Willem Jansen met wie zij op 20-01-1718 te Asten getrouwd was. Uit dit laatste huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Juncti sunt matrimonio Marcellus Diricks et Megtildis Philipsen; testes Godefridus Tonis Vreijnsen et Henricus Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Diricks en Megtildis Philipsen; getuigen Godefridus Tonis Vreijnsen en Henricus Janssen.

02

De gezinnen van Marcelis Dircks van Heugten met Mechel Jansen Philipsen en met Heylke Gerits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 24-02-1709 Ongehuwd Asten 31-03-1779
2 Theodorus Asten 22-12-1711 Ongehuwd Asten 09-07-1750
3 Johannes Asten 26-03-1715 Kind Asten ±1715
4 Johannes Asten 25-01-1717 Asten 08-05-1746
Maria Hendrick Loomans
Asten 19-07-1759 zie Antoniusstraat 6
5 Petrus* Asten 14-02-1719 Maarheeze 24-01-1745
Francisca Tonis van Hooven
Maarheeze 16-08-1784
6 Gerardus* Asten 22-10-1720 Ongehuwd Asten 10-03-1785
7 Henricus* Asten 29-09-1723 Kind Asten ±1723

* kinderen uit het tweede huwelijk

In de hoofdgeldlijst van 1717 worden Marcelis Dircks van Heugten en zijn 3 kinderen genoemd:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Marcelis Dircx, Dirck, Jan en Anneke.

Voor zijn tweede huwelijk wordt een inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 256; 26-01-1718:
Marcelis Dircx van Hugten, weduwnaar van Mechel Flipse maakt een inventaris ten behoeve van hun minderjarige kinderen. Hij wil hertrouwen:
Onroerende goederen:
2⁄7e deel in huis, hof en aangelag aan Vordeldonck geheel 6 lopense, door hem, comparant, in zijn geheel in bewoning en gebruik; groes 2⁄7e deel van het Jan van Astenvelt geheel 4 lopense; land groes 2⁄7e deel de Vorck geheel 1½ lopense; groes idem 2⁄7e deel 't Eeuwsel geheel 1½ lopense; groes 2⁄7e deel de Roetaart geheel 3 lopense; groes 2⁄7e deel den Dris geheel 1 lopense; land 2⁄7e deel den Nootenboom geheel 3 lopense; land 2⁄7e deel den Braakwinkel geheel 1½ lopense; land 2⁄7e deel den Haak geheel 3 copse; land 2⁄7e deel den Berkenbosch geheel 1 lopense; land 2⁄7e deel de Loverbosch geheel 1½ lopense; land 2⁄7e deel den Berg geheel 2 lopense.
Roerende goederen:
Onder andere diverse ketels, enig landbouwgereedschap, vuurgereedschap, enig tin, schotels, lepels, kommen, een tafel, twee kisten, een koets, twee karren, een ploeg en eg, vier koeien, een paard.

In 1733 is de schuld van Marcelis Dircks van Heugten zo hoog opgelopen dat zijn huis wordt verkocht aan Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 8 verso; 31-10-1733:
Autorisatie. De, door deurwaarder Michiel de Gasee, te 's-Hertogenbosch, bij executie verkochte goederen van Jan Wouters en Marcelis van Heugten, tot verhaal van ƒ 11-10-0 per jaar ten behoeve van de beurs gefundeert door Jan Jansen van Aerle.
De voorschreven deurwaarder heeft, op 28-08-1733, verkocht aan Antony Willem Hasen:
Land op Vordeldonck 13 lopense; groes op de Roeter 3 lopense; weiland het Eeusel op Vordeldonck 3 lopense. Koopsom ƒ 36,-.
Hij heeft verkocht aan Willem Jan Loomans huis, en aangelag ten name van Marcelis Dircx, op Vordeldonck 5 lopense, ene zijde Francis Fransen, andere zijde de straat; groes op Vordeldonck ½ lopense. Koopsom ƒ 66,-.

Enkele jaren later moet het bestuur van Asten verantwoording afleggen over het feit dat alle goederen van Marcelis Dircks van Heugten daadwerkelijk zijn verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 18 verso; 07-08-1737:
De regeerders van Asten verklaren dat alle vaste goederen van Jan Wouters en Marcelis Dirks van Hugten, in augustus 1733, door deurwaarder Cranenburg, publiek zijn verkocht, tot verhaal van een rente van ƒ 11-10-0 per jaar, met achterstand, aan het Comptoir der Beursen, te 's Hertogenbosch, verschuldigd, transport 16-09-1733 te Asten. Wij hebben, na informatie, het nazien van de verpondingsquohieren en het horen van oude ingezetenen, geen andere goederen kunnen ontdekken dan die verkocht zijn.

In de verpondingen van 1737 staat Willem Jan Loomans, geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479), als eigenaar en ook het bericht dat Philip Lintermans het huis van hem heeft gekocht. Deze verkoop vinden we terug in het archief van 1739 evenals een vordering aan het adres van Marcelis Dircks van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 118 verso:
Nu Flip Lintermans transport 07-03-1739.
Willem Jan Loomans. Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense. In de bede ƒ 1-15-10.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 491; 02-03-1739:
Gezien het request aan het Corpus, van Willem Jan Loomans weduwnaar van Engel Wouter Hoefnagels, welke ter voorkoming van schade aangeraden wordt te verkopen een huis, schuur en aanhorende landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport op 28-08-1733. Hij heeft dit provisioneel verkocht aan Philips Lintermans. Vanwege zijn onmondig kind kan dit transport niet wettelijk gebeuren. Hij vraagt toestemming. Kantlijn: Na overleg met Evert en Louis Hurkmans, zwagers van Engel Wouter Hoefnagels, wordt toestemming verleend.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-03-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnagels is eigenaar van huis, schuur en landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport 28-08-1733. Hij heeft deze goederen bij provisie verkocht aan Philips Lintermans, doch kan deze niet wettelijk verkopen vanwege zijn onmondige kind. De provisionele verkoopsom was ƒ 100,-. Hij verzoekt aan het College om de verkoop te approberen.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 183 verso; 07-03-1739:
Willem Jan Loomans verkoopt aan Philips Lintermans een huis en aangelag op Voordeldonk 5 lopense, ene zijde Goort Teunis Freynsen. Verkoper aangekomen bij transport 28-08-1733, verleden 16-11-1733. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 33 52; 22-06-1739:
Willem Jan Loomans heeft in huur gegeven aan Marcelis Dirx huis, teulhooi en weilanden aan Vordeldonck 13 lopense. Huursom ƒ 6,- jaarlijks. Sinds de uitgifte, op 1732, heeft hij, ondanks vele aanmaningen, niet zijn huur kunnen bekomen, zijnde ƒ 42,-. Ook vanwege de vele reële lasten verzoekt hij om beslag te mogen leggen op de schaar te velde.

De bewoningslijst van 1736 maakt duidelijk dat Willem Jan Loomans eigenaar is en samen met Marcelis Dircks van Heugten de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1736 Willem Jan Loomans Willem Loomans en Marcelis Dirx

Marcelis Dircks van Heugten woont daarna in het huis van zijn derde vrouw (zie Antoniusstraat 6) en is op 07-02-1757 te Asten overleden. Het huis is dus in 1739 verkocht aan Philippus Jan Lintermans, die vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis G826) in het huis komt wonen (zie Voormalig huis G826).

De nieuwe eigenaar Philippus Jan Lintermans is geboren op 20-12-1700 te Asten als zoon van Johannes Philippus Lintermans en Johanna Dierx van Weert (zie Voormalig huis C1329). De familie Lintermans is oorspronkelijk afkomstig uit het Belgische Sint Truiden en woont sinds het begin van de 17e eeuw in Asten. Philippus Jan Lintermans is rond 1725 getrouwd met Mechtildis Jacobs van den Berge, geboren rond 1700. Hieronder het gezin van Philippus Jan Lintermans en Mechtildis Jacobs van den Berge:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes ±1726 Ongehuwd ±1756 Bosschieter*
2 Maria Asten 11-05-1727 Blaarthem 05-03-1764
Willem van Baarschot
Zeelst 24-03-1801
3 Antonius Asten 27-04-1733 Asten 01-05-1757
Elisabeth Dielis Hendrix
Asten 15-12-1781
4 Wilhelmus Asten 17-06-1735 Haarlem 06-04-1766
Catharina Reyniersse
5 Cornelius Asten 07-09-1737 Asten 09-05-1773
Aldegonda Coopmans
Asten 08-08-1781 zie ook Voormalig huis G583
en ook Wolfsberg 50

*  Johannes Lintermans wordt in 1756 genoemd als ervaren matroos bij de Verenigde Oostindische Compagnie die een kanon kan bedienen 

Philippus Jan Lintermans is rond 1740 overleden en volgens de bewoningslijst vanaf 1741 woont zijn weduwe Mechtildis Jacobs van den Berge tot haar overlijden op 23-09-1779 te Asten, in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1741 weduwe Philip Lintermans weduwe Philip Lintermans
1746 weduwe Philip Lintermans weduwe Philip Lintermans
1751 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans
1756 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans
1761 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans

Zoon Antoni Lintermans is geboren te Asten op 27-04-1733 en op 01-05-1757 te Asten getrouwd met Elisabeth Dielis Hendrix, geboren te Asten op 21-10-1730 als dochter van Aegidius Hendricks en Johanna Aert Tiele (zie Leensel 22):

03

Het gezin van Antoni Lintermans en Elisabeth Dielis Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 21-02-1758 Asten 26-01-1794
Maria Willem van Heugten
Asten 02-01-1830
2 Johanna Asten 04-01-1760 Overveen 02-05-1790
Servatius Kuypers
Haarlem 27-03-1832
3 Maria Asten 13-03-1762 Veldhoven 13-08-1797
Josephus van der Vleuten
Veldhoven 03-05-1816
4 Anna Asten 15-05-1764 Asten 07-05-1797
Martinus Hendrik Martens
Asten 19-07-1833 zie Zand 2 en 4
5 Henrica Asten 27-09-1766 Woensel 09-09-1798
Petrus van Weegberg
Woensel 04-11-1845
6 Johanna Maria Asten 17-10-1768 Kind Asten 21-10-1779
7 Gertrudis Asten 22-03-1771 Woensel 21-07-1805
Henricus van de Water
Woensel 17-08-1826
8 Jacobus Asten 27-12-1773 Ongehuwd Asten 28-04-1821

Volgens de bewoningslijst over de periode 1766-1781 is Antoni Lintermans eigenaar en woont in het huis, de laatste jaren woont ook zijn zwager Willem Verbaarschot in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1766 Antoni, Maria en Geertruij Lintermans Antoni Lintermans
1771 Antoni Lintermans Antoni Lintermans
1776 Antoni Lintermans Antoni Lintermans
1781 Antoni Lintermans Antoni Lintermans en Willem Verbaarschot

Antoni Lintermans is op 15-12-1781 te Asten overleden en Elisabeth Dielis Hendrix is op 30-03-1793 te Asten overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 27; 15-01-1794:
Willem Lintermans namens Servaas Kuypers man van Johanna Lintermans, wonende te Haarlem, Willem Lintermans en Hendrik Dielisse als voogden over de twee minderjarige kinderen van Antony Lintermans en Elisabeth Dielisse met name. Geertruy en Jacobus, Maria Lintermans, wonende te Veldhoven, Anneke Lintermans, Philip Lintermans. Allen kinderen en erven van Antony Lintermans en Elisabeth Dielisse, beiden overleden. Zij verkopen aan Philip Lintermans 9⁄10e deel in de aan hen toebehorende goederen. Een huis en schop aan Voordeldonk.

Zoon Philip Lintermans is geboren te Asten op 21-02-1758 en op 26-01-1794 te Asten getrouwd met Maria Willem van Heugten, geboren te Asten op 11-01-1771 als onechte dochter van Wilhelmus Willems van Heugten en Henrica Janssen Marcelis (zie Voormalig huis G854):

04

Het gezin van Philip Lintermans en Maria Willem van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 01-12-1794 Asten 1830
Henricus Fransen
Woensel 13-12-1865
2 Henrica Asten 03-08-1796 Asten 30-01-1820
Theodorus van de Berkmortel
Deurne 15-09-1848 zoon Hendrik zie Voormalig huis G838
Liessel
3 Antonia Asten 17-01-1798 Kind Asten 19-01-1798
4 Antonia Asten 16-02-1799 Someren 20-05-1830
Joannes Verspeek
Weert 15-11-1831
5 Antonius Asten 16-02-1801 Asten 15-02-1827
Helena Canters
Asten 28-05-1887 zie Voormalig huis D273
6 Johanna Maria Asten 29-04-1803 Helmond 29-05-1835
Petrus Adriaans
Bakel 14-09-1866
7 Jacoba Asten 17-06-1805 Helmond 15-09-1836
Johannes Crooijmans
Helmond 27-04-1873
8 Henricus Asten 14-04-1808 Kind Asten 23-01-1809
9 Johanna Asten 29-12-1809 Asten 08-05-1830
Wilhelmus van Gerven
Oirschot 06-11-1834
Leendert Schippers
Oirschot 24-01-1891

Volgens de bewoningslijst rond de eeuwwisseling en de verpondingen van 1810 woont Philip Lintermans in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1798 Philip Lintermans Philip Lintermans
1803 Philip Lintermans Philip Lintermans

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 112:
Philip Lintermans bij transport 15-01-1794.
Jacobus, Philip, Jenneke, Maria, Hendrien, Anneke en Geertruij bij versterf 1793 kinderen van.
Weduwe Antoni Philip Lintermans 4⁄5e deel en Dirk van de Sande te Mierlo gehuwd met Geertruij Lintermans 1⁄5e deel.
Nummer 29 huijs, hof en aangelag.

Maria van Heugten is op 08-01-1822 te Asten overleden en Philip Lintermans is op 02-01-1830 te Asten overleden, maar zijn naam wordt nog genoemd bij het kadaster over de periode 1811-1832:

Kadaster 1811-1832 C647:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 10 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: Philip Lintermans.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastrale gegevens:

05

06

Mogelijk is het huis nog bewoond geweest door zoon Antonie Lintermans, geboren te Asten op 16-02-1801. Hij is op 15-02-1827 te Asten getrouwd met Helena Kanters, geboren te Someren op 28-02-1803 als dochter van Wilhelmus Peter Canters en Lutgarda van de Loverbos. Zij verhuizen rond 1845 naar een ander huis op de Brand (zie Voormalig huis D273).

Volgens de kadastrale legger is het huis aangekocht door Peter Leenen, die het gelijk doorverkoopt aan Theodorus van der Laak en daarna is het huis rond 1850 afgebroken en rest een weiland met kadasternummer C1713.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Leonard Joosten van Heugten Asten ±1615
1680 Theodorus Linders van Heugten Asten 22-05-1650 Theodorus Linders van Heugten Asten 22-05-1650
1713 Marcelis Dirkx van Heugten Asten 23-02-1684 Marcelis Dirkx van Heugten Asten 23-02-1684
1733 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Loomans Marcelis van Heugten Asten 12-07-1691
Voordeldonck huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Loomans en Marcelis Dirx Asten 12-07-1691
1741 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700
1746 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700
1751 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1756 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1761 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1766 Antoni, Maria en Geertruij Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1771 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1776 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1781 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans en Willem Verbaarschot Asten 27-04-1733
1798 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
1803 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
Kadasternummer C647
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C647 1830-1830 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
C647 1830-1845 Antonius Lintermans Asten 16-02-1801
C647 1850 afgebroken
Voordeldonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Maria van Heugten Asten 11-01-1771 08-01-1811
1822-1830 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 02-01-1830
1830-1845 Antonius Lintermans Asten 16-02-1801 Helena Kanters Someren 28-02-1803
1851 afgebroken