De pagina's Wolfsberg/Wolfsberg Dorpszijde, Wolfsberg/Wolfsberg Dorpszijde/Voormalig huis G852 worden nu weergegeven
Wolfsberg toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 10:05:51
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Wolfsberg Dorpszijde

Het buurtschap met de naam Wolfsberg is bij het kadaster van 1832 opgesplitst in een deel Wolfsberg en een deel Wolfsberg Dorpszijde. Volgens de kadasterkaart van 1832 wordt het deel Wolfsberg Dorpszijde aan de noordzijde begrensd door Cuppens molen en de Kleine Loverbosch, aan de oostzijde door de Wolfsbergsche hoek, aan de zuidzijde door de Wolfsbergsche Beemdstraat en aan de westzijde door de Wolfsbergsche Kerkstraat. Hieronder is het deel Wolfsberg Dorpszijde links op de kadasterkaart van 1832 te zien en rechts op de topografische kaart van 1935:

01 02

Het wegenpatroon van de hoofdwegen is hetzelfde gebleven en aan de noordzijde is een nieuwe weg aangelegd, de huidige Houtstraat. Ook tussen de Wolfsbergsche Kerkstraat, tegenwoordig bekend als de Kerkstraat en de Wolfsbergsche Beemdstraat, nu de Albert van Cuijckstraat, zien we een extra verbindingsweg, die nu niet meer bestaat. Qua bebouwing is er een toename te constateren en groeit dit van 17 huizen in de kadastertijd tot 23 huizen in 1935.

Gaan we terug in de tijd dan kunnen we uit de lijst van vergoedingen voor misoogsten voor de bewoners van 1739 en 1760 de bewoning van die huizen in die tijd reconstrueren:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Wolfsberg Dorpszijde:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Hendrik Marten Gielen 14 ƒ 28,-
Jan Vrients 15 ƒ 20,-
Gerard Tijssen 16 ƒ 15,-
Francis Plenders 17 ƒ 22,-
weduwe Jan Plenders 18 ƒ 14,-
Peter Voermans 19 ƒ 40,-
weduwe Paulus Hoefnagels 20 ƒ 70,-
Hendrik Peters van de Mortel 22 ƒ 22,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoek of haartgang Wolfsberg ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het huis waarin hij woont
  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Naam Huis Lopense rogge Lopense boekweit Vergoeding
Jan Verboogen 15 8 3 ƒ 30,-
weduwe Nol Tielen 17 5 2 ƒ 25,-
Francis Plenders de jonge 18 6 2 ƒ 20,-
Jan Janse Verberne 20 14 ƒ 60,-

In 1739, toen iedereen schade had ondervonden, stonden er dus 8 huizen in Wolfsberg Dorpszijde, die allemaal een rijke historie hebben, maar ook inmiddels zijn verdwenen. In 1760 had ongeveer de helft van de bewoners schade. Van de genoemde 8 huizen wordt hieronder een korte beschrijving gegeven, beginnend bij het meest noordelijk gelegen huis aan de Wolfsbergsche Straat en met de klok mee richting de Wolfsbergsche Kerkstraat.

Het meest noordelijk gelegen huis wordt gehuurd door Hendrik Hendrik Martens Gielen en is in eigendom van Antoni Fransen Voermans, die het in 1712 gekocht had van de familie van den Wildenbergh. Deze familie van den Wildenbergh is tot 1670 te traceren als eigenaars en bewoners van het huis. In 1763 wordt het huis verkocht aan Hendrik Jelis van Helmond en hij en zijn nazaten hebben er tot 1848 in gewoond of hebben het huis soms ook verhuurd. Daarna koopt Nicolaas van Oosterhout het huis en hij en zijn zoon Martinus en kleinzoon Franciscus bewonen tot 1930 het huis. Zoon Johannes van Oosterhout van laatstgenoemde Franciscus verkoopt het huis aan Antonius Franciscus Berkers. Het huis wordt kort daarna afgebroken en maakt plaats voor vier nieuwe huizen, die allemaal nog bestaan.

Daarnaast ligt een huis in eigendom van Jan Vrients, die het in 1709 heeft geërfd van zijn schoonvader Gevert Joosten. Over deze Gevert Joosten, die waarschijnlijk in Bergeijk woonde, is behalve de erfenis niets in de archieven terug te vinden. Als Jan Vrients in 1727 overlijdt komt het huis toe aan zijn beide dochters en uiteindelijk in 1760 naar de man van dochter Catharina Vrients, Jan Verbogen. Diens zoon en kleinzoon met eveneens de naam Jan Verbogen bewonen het huis tot 1845 waarna het is afgebroken.

Aert Goorts Verheyden woont vanaf 1688 in het naastgelegen huis en na het overlijden van hem en zijn weduwe in 1736 komt het huis in handen van schoonzoon Gerard Thijssen. Na diens overlijden wordt het huis in 1745 verkocht aan Jan Bonaventura Loomans en in 1756 afgebroken. Bij het kadaster van 1832 rest er nog een schuur.

Een volgend rond 1708 gebouwd huis is in eigendom van Paulus Thomas Hoefnagels en gaat na diens overlijden over naar schoonzoon Arnoldus Tielen. Hij verhuurt het huis aan derden, waaronder Francis Plenders. In 1763 wordt het huis verkocht aan Hendrik Peter Driessen die het in 1770 doorverkoopt aan Peter Hendriks Verhindert. Na zijn overlijden in 1793 gaat het huis over op zijn zoon Arnoldus Peter Hendriks en rond 1811 wordt het verkocht aan de Armen van Asten. Het huis wordt geregeld herbouwd, gesplitst en / of vernieuwd en wordt aan derden verhuurd.

Het naastgelegen huis is in eigendom van vader Thomas Hoefnagels, die er een herberg met brouwerij heeft bezeten. Na zijn overlijden in 1731 komt het huis in handen van zijn zoon Johannes Thomas Hoefnagels, die er tot 1761 woont. Kleinzoon Joost Philips van Heugten, zoon van zijn inmiddels overleden stiefdochter Johanna Maria Fransen, is de enige erfgenaam en in 1766 wordt het huis afgebroken.

Philips van den Berch kan worden beschouwd als de stamvader van zowel de familie Voermans als de familie van de Loverbosch. Hij woonde waarschijnlijk op het Voordeldonkse deel van de Langhstraet, de huidige Bergweg. Zijn kleinzoon Philips Frans Philips koop in 1619 een huis in de Wolfsberg op de hoek met de Wolfsbergsche Beemdstraat en woont tot het zijn overlijden en het overlijden van zijn vrouw in 1635 in het huis. Daarna wonen zijn zoon Franciscus Philips Voermans tot 1681, diens zoon Antonie Fransen Voermans tot 1723 en diens zoon Petrus Voermans tot 1744 in het huis. Het huis staat daarna lang onverdeeld op naam van de kinderen maar wordt meestentijds bewoond door schoonzoon Willem van den Eerenbeemt en later zijn weduwe tot 1797. Ook nu blijft het huis generaties lang in het bezit van achtereenvolgens Francis van den Eerenbeemt tot 1831, Jan van den Eerenbeemt en diens weduwe tot 1884, Peter van den Eerenbeemt tot 1927 en Frans van den Eerenbeemt tot na de Tweede Wereldoorlog.

In het naastgelegen huis aan de Wolfsbergsche Beemdstraat woont Antonie Fransen Voermans en na diens overlijden gaat het over naar zijn weduwe en kinderen. In 1750 valt het bij de erfdeling ten deel aan schoonzoon Johannes Jansen Verberne en na diens overlijden wordt het in 1781 eigendom van gaat het over naar Joost Philips van Heugten. In 1832 wordt het huis verkocht aan Antonie van Dijk, die het in 1838 doorverkoopt aan Johannes Hoefnagels, die er een herberg heeft. In 1859 wordt het huis gesloopt en nieuw opgebouwd met zoon Paulus Hoefnagels als nieuwe bewoner tot zijn vertrek in 1866 naar Deurne en dan wordt het eigendom van diens broer Jan Hoefnagels. De herberg wordt al die tijd voortgezet en na het overlijden van Jan Hoefnagels in 1906, neemt zijn zoon Johannes Hubertus Hoefnagels het over. Het huis is beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en daarna herbouwd.

Dit huis gelegen aan de Wolfsbergsche Kerkstraat is vanaf 1720 in bezit van Jacobus Leonardus van Heugten en na diens overlijden in 1739 staat het op naam van zijn kinderen. De bewoner is dan zijn schoonzoon Hendrik Peters van de Mortel die het in 1749 ook koopt. Na zijn overlijden in 1789 is diens zoon Gerard van de Mortel bewoner en bij de erfdeling in 1805 ook eigenaar. Als Gerard van de Mortel in 1840 komt te overlijden, wordt het huis verkocht aan Johannes van der Weerden en verhuurd aan derden. Via een doorverkoop aan Johannes Maas wordt het in 1872 bezit van Antonie Dirks en hij woont er tot zijn dood in 1897. Het huis is daarna verkocht aan Jacobus van Heugten en in 1900 afgebroken.

Van de 8 huizen zijn er twee voor 1832 afgebroken en van deze huizen is er geen meer over. Dit geldt ook voor de meeste van de 9 huizen die na de kadastertijd zijn gebouwd. De huidige woningen betreffen nieuwbouw uit de jaren 30 van de vorige eeuw en nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogsschade. Er rest nog een huis uit de 19e eeuw op het huidige adres Wolfsberg 24-26 en kan als nog redelijk authentiek worden beschouwd.

Voormalig huis G852

Dit betreft een uit rond 1680 daterend huis in eigendom van Thomas Janssen Hoefnaegels, geboren te Someren op 03-12-1654 als zoon van Joannes Godefridus Wouter Hoefnaegels en Angela Joannes Thomas Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is op 14-06-1676 te Someren getrouwd met Anna Pauwels Verschueren, geboren te Someren op 17-06-1656 als dochter van Paulus Aert Verschueren en Handerske Hendricx Verdonk.

Valid contraxerunt matrimonio Thomas Janssen et Anna Pouwels; testes Joanna Judoci et Petrus Jacobs.

Geldig huwelijkscontract tussen Thomas Janssen en Anna Pouwels; getuigen Joanna Judoci en Petrus Jacobs.

01

Het gezin van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 18-12-1679
2 Aldegondis Asten 19-03-1682 Asten 05-02-1713
Cornelis Lammers
Asten 28-12-1762 zie Voormalig huis C1319
3 Paulus Asten 18-06-1684 Asten 30-01-1708
Gertrudis Fransen Voermans
Asten 27-01-1722
Henrica Jansen van Heugten
Asten 28-11-1727 zie Voormalig huis G854
en Voormalig huis G857
4 Godefridus Asten 18-06-1687 Ongehuwd Asten 24-02-1706
5 Henricus Asten 03-03-1690 Deurne 08-02-1711
Petronella Jansen Peeters
Deurne ±1728 zie Voormalig huis E1039
6 Angela Asten 01-10-1692 Ongehuwd Asten 29-05-1731
7 Johannes Asten 02-10-1695 Asten 07-03-1734
Elisabeth Jan Plenders
Asten 06-01-1761
8 Gijsbertus Asten 08-09-1698
9 Franciscus Asten 19-02-1700 Ongehuwd Asten 15-11-1721

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van Thomas Hoefnagels en bij die van 1713 wordt het onmondige kind van Paulus Hoefnagels (zie Voormalig huis G845) genoemd:

Verpondingen 1709 XII-4 folio21:
Thomas Hoefnagels, van sijn andere post.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 79:
Het onmondigh kint van Paulus Hoefnagels.

Thomas Hoefnagels had een herberg in de Wolfsberg en brouwde zijn eigen bier, waarvoor hij hier wordt bestraft wegens het niet aangeven:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 61; 03-02-1713:
Schepenen van Asten certificeren mits deze dat zij, op 19 januari 1713, met Peeter van der Lith, secretaris en Johan van Riet, vorster, namens het officie, zijn geweest ten huize van Thomas Hoefnagel, in de Wolfsbergh, en dat aan zijn vrouw gevraagd is ofte sij eenige bieren ofte drancken in hadden, vermits zij hadden laten brouwen. Deze heeft hierop geantwoord: "Dat leyt in de kelder". Waarop wij de kelder gevisiteerd hebben en bevonden, dat het waren twee tonnen bier en een halve hetgeen noch so jonck was dat de seste overgonck ende daerboven op lach. En omdat dit bier niet was aengebracht zoals de collecteur, Jan van Riet, ons verklaarde en gebleken is uit diens aantekeningen is Thomas Hoefnagel, door de vorster, wegens het onbehoorlijck inslaen van het voorschreven bier gecalangeert. Waarop de vrouw van Thomas Hoefnagel antwoordde: "Mijn out bier is afgelevert en dit jonge bier mij door een ander ingeleyt, mach ick mijn huys niet verhuyren"? Wij verklaren echter 't jonck bier gevonden te hebben zoals het in de kelder stond.
Vervolgens zijn wij geweest, met de ondervorster, naar Goort Paulus, in de Steegen, en diens kelder gevisiteerd en daar bevonden ingeslaegen te sijn 1½ tonne bier tgene, als voor, jonck gebrouwen was. Omdat collecteur, Jan van Riet, ons verklaarde dat er maer drie kinnekens bier aengebracht waeren, heeft hij, als vorster, mits de absentie van Goort Paulus, diens vrouw becalangeert.

Anna Pauwels Verschueren is op 24-03-1728 te Asten overleden en Thomas Hoefnagels is te Asten op 23-04-1731 overleden. Als dochter Angela Hoefnagels komt te overlijden wordt een taxatie van de nog onverdeelde goederen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162 verso; 04-07-1731:
Taxatie van de onroerende goederen van Engel Hoefnagels overleden 30-05-1731. Jan Tomas Hoefnagels legt de verklaring af omtrent de goederen, 1⁄5e deel in waarde:
het oude huis, hof en aangelag en het nieuwe huis en hofke in de Wolfsbergh 10 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Dries Peeters en de weduwe Jan Plenders, andere einde Peter Teunis en anderen ƒ 50,-
land Heesacker 5 lopense ƒ 15,-
land in de Rey 4½ lopense ƒ 15,-
land de Witteman 2 lopense ƒ 8,-
land de Sneyerskamp 2 lopense ƒ 8,-
groes het Hoyvelt 10 lopense ƒ 20,-
groes Jan Bosmansvelt 3½ lopense ƒ 8,-
groes het Venneke 1 lopense ƒ 4,-

Een half jaar later worden de goederen verdeeld en komt het huis in bezit van Johannes Thomas Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 262; 21-11-1731:
Jan Tomas Hoefnaegels, Cornelis Lammers man van Gonda Hoefnaegels, Haaris Janssen van Heughten van weduwnaar Paulus Hoefnaegels geassisteerd met Peeter Voermans, wettige momboir van de onmondige kinderen, Peternel Jan Eymerts weduwe van Hendrik Hoefnaegels geassisteerd met Eymert Jan Goossens, wettige momboir over de onmondige kinderen, Arnoldus Aart Tielen Nomen Uxoris voor Antonet Hoefnaegels, voor dochter van Paulus Hoefnaegels. Zij maken een deling van de nagelaten goederen van wijlen Thomas Hoefnaegels en Anneken Verschuyren, hun ouders gelegen in de Wolfsberg.
1e blinde lot krijgt Jan Thomas Hoefnaegels het oud huis met den hert, de kamer en ¼e deel van de hofstad naast het huis, ene zijde weduwe Paulus Hoefnaegels; land in de Rey 5 lopense belast met
ƒ 1-12-0 per jaar cijns aan de Heer van Asten; de helft van een hooiveld belast met ƒ 4-10-12 per jaar in de ordinaire verponding en ƒ 1-03-04 per jaar in de beden.
2e blinde lot krijgt de weduwe Paulus Hoefnaegels en voor ¼e deel hierin Arnoldus Aart Tielen Nomen Uxoris den eren en de schuur van het oude huis en ¼e deel van de hofstad achter het huis, ene zijde Jan Hoefnaegels, andere zijde Cornelis Lammers, ene einde Jan Janssen van Dijck, andere einde de straat; land 4 lopense; het halve hooiveld 4 lopense. Verponding: ƒ 4-10-12 per jaar. Beden
ƒ 1-03-06 per jaar.
3e blinde lot krijgt de weduwe Hendrick Hoefnaegels den hert van het nieuwe huis met de kamer en ¼e deel van de hofstad, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Paulus Hoefnaegels, ene einde Peeter Voermans, andere einde de straat; groes Jan Bosmansvelt 4 lopense; groes het Venneke 1 lopense. Belast met ƒ 75,- à 4% aan den Armen van Asten. Verponding ƒ 4-10-12 per jaar. Beden ƒ 1-03-04 per jaar.
4e blinde lot krijgt Cornelis Lammers de schuur en de schop in het nieuwe huis en ¼e deel van de hofstad, ene zijde en andere einde weduwe Hendrick Hoefnaegels, andere zijde Jan Hoefnaegels, ene einde de straat; land den Heesacker 3 lopense; land den Eyck 2 lopense; groes den Scheperskamp 2 lopense; een deel van een groesveld dit deel 3 lopense. Verponding ƒ 4-10-12 per jaar. Beden
ƒ 1-03-06 per jaar.

Er is onenigheid over de verdeling van de betaling van een jaarlijkse betaling van grootvader Johannes Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 122 verso; 12-08-1735:
Geef Paulus, 80 jaar en Toenis Peters, 80 jaar verklaren ter instantie van Jan Tomas Hoefnaegels, Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnaegels, weduwe Paulus Tomas Hoefnaegels en Peternella Hendrick Tomas Hoefnaegels dat zij weten dat Jan Hoefnaegels jaarlijks 1⁄3e deel van 22 kannen rogge betaalde aan het Geestelijke comptoir van Hendrick de Kempenaar. Na het overlijden van Jan Hoefnaegels is de rente betaald geworden door Goort Jan Hoefnaegels, zijn zoon. Deze heeft betaald tot zijn overlijden, nu 28 of 29 jaar geleden nalatende zijn vrouw, Catarina Coninx, die hertrouwd is met Cornelis Manders, molder, die de goederen, waaruit 1⁄3e deel van de 22 kannen rogge betaald wordt, tot op heden in zijn bezit heeft. Allegeerende redenen van welwetentheyt dat meedegelders binnen dagh den tweede comparant alleenigh is betaelende ende dat Jan Hoefnaegels aen hem, tweede comparant, geseydt dat het voornoemde part bij hem soude komen afhaelen en naer dood van den voornoemde Jan desselfs soon Goort daerinne gecontinueert. Oock hadde den voornoemde Manders aen hem geseydt dat het geene soude geven wat in de voornoemde 22 kannen te goede hadde. Sonder oyt iets te gelden ofte betaelen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 123; 15-08-1735:
Alzo questie en verschil was ontstaan tussen Cornelis Manders als weduwnaar van Catarina Coninx weduwe Goort Janssen Hoefnaegels en alzo bezitter van de erfelijke goederen van Goort Jan Hoefnaegels ter eenre en Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnaegels, Cornelis Lammers getrouwd met Gonda Tomas Hoefnaegels, Jan Tomas Hoefnaegels als momboir over de onmondige kinderen van Paulus Thomas Hoefnaegels, Joost Hoefnaegels zij mede voor de verdere erfgenamen van Jan en Wouter Hoefnaegels, allen representanten van Jan Goort Hoefnaegels den ouden ter andere zijde.
Over en terzake van de betaling van 1⁄3e deel van 22 kannen rogge per jaar uit een meerdere pacht van 11 vat rogge per jaar te betalen aan Hendrik de Kempenaar, rentmeester, te 's Hertogenbosch waarover de tweede comparanten aangesproken zijn.
Er wordt nu een accoord gemaakt. De eerste comparant zal gehouden zijn, zoals hij verplicht is geweest, uit de goederen van Goort Jansen Hoefnaegels, hem aangekomen bij scheiding en deling der goederen met de kinderen van Goort Jan Hoefnaegels de dato 03-03-1724 het voorschreven 1⁄3e deel van 22 kannen rogge per jaar te betalen. Dit zal zodanig moeten gebeuren dat de tweede comparanten daarvan kost- en schadeloos blijven. Hij zal ook de gemaakte kosten van deurwaarder Hoogelinder, schepenen, secretaris en drossard betalen.
De tweede comparanten zullen ter verlichting van de voorschreven kosten aan de eerste comparant betalen ƒ 13,-. Deze zijn meteen betaald.

Van zowel Johannes Thomas Hoefnagels als zijn echtgenote Elisabeth Jan Plenders komen goederen en ook haar afkomst wordt hier verder onderzocht.

De goederen van Johannes Baens Plenders zijn afkomstig van zijn schoonouders Franciscus Marcelis Berckers, geboren te Asten rond 1636 als zoon van Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 73). Hij is op 02-02-1664 te Asten getrouwd met Engelberta Fransen Philipsen, geboren te Asten op 24-10-1643 als dochter van Franciscus Philipsen en Elisabeth Joosten (zie Voormalig huis G854):

Anno 1664, 2 Februarij, Frans Marcelis et Engel Fransen, testes Frans Peters et Meester Wilbert drossaerd.

2 februari, Frans Marcelis en Engel Fransen, getuigen Frans Peters en Meester Wilbert drossaerd.

02

Het gezin van Franciscus Marcelis Berckers en Engelberta Fransen Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aleke Asten 12-03-1665 Asten 01-06-1698
Johannes Baens Plenders
Asten 31-01-1740
2 Lysbeth Asten 20-11-1667 Asten 23-10-1712
Laurentius Meusen
Asten 08-04-1733 **
zie Voormalig huis C1315
3 Maria Asten 26-09-1670 Asten 12-02-1708
Wouter Peters Driessen
Asten ±1710 zie Voormalig huis C1318*
4 Heylke Asten 15-06-1674 Asten 06-10-1709
Andreas Peters
Asten 11-11-1711 zie Voormalig huis C1315
5 Marcelis Asten 09-09-1678 Asten 04-02-1714
Heylken Martens
Asten 04-04-1737 **

* zij hadden een zoon Johannes Wouters, geboren te Asten op 09-12-1708
** uit onderstaand archiefstuk kunnen we opmaken dat Lysbeth Frans Berckers spinster was en haar broer Marcelis Frans Berckers knecht was bij Francis van de Loverbosch:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Lijske Frans Berckers, spinster ƒ 2-09-08; Marcelis Berckers, knecht voor 3 jaar ƒ 48-00-00.

Als Engelberta Fransen Philipsen ziek wordt maken zij op de Wolfsberg hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 107; 02-05-1711:
Frans Marcelis Berckers en Engeltie Frans Philipsen, zijn vrouw, in de Wolfsbergh, testeren. Hij cloeck ende gesont, zij ziek. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateren aan Marcelis Frans Berckers, hun zoon het peert met de karre met het getuygh tot het peert ende karre gehoorende met dien verstande dat Marcelis dan bij zijn vader moet blijven wonen. Hij zal een en ander pas genieten als zijn ouders zijn overleden. Huis, land en groes en verder al hun overige goederen gaan naar de langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze. Na overlijden van de langstlevende gaan de dan overblijvende goederen naar hun vijf kinderen met name Aleke, Elisabet, Maria, Heylke, en Marcelis onder conditie dat het kindsdeel van Maria, getrouwd met Wouter Peters gaat naar de kinderen van Wouter Peters en Maria Frans Marcelis Berckers.

Franciscus Marcelis Berckers is op 16-01-1713 te Asten overleden en er wordt een proces gevoerd tegen zoon Marcelis Fransse Berkers over geld dat hij in het leger zou hebben geleend:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 41; 08-01-1714:
Gerit Jansse Hoefnagels en Willem Geven van Weert, namens Hendrina Clemans, zijn vrouw, aanleggers contra weduwe Engel Fransse Berker, namens Marcelis Fransse Berkers, haar zoon, gedaagde. Aanleggers willen voldoening van ƒ 10,- wegens de in 1710 int leger aen gedaaghden in sijnen noot geavanceert ende ter goeder trouwe geleent.

Engelberta Fransen Philipsen is op 19-10-1715 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Franciscus Marcelis Berckers:

03

Dochter Aldegonda Francis Berckers is geboren te Asten op 12-03-1665 en te Asten op 01-06-1698 getrouwd met Johannes Baens Plenders, geboren te Coesfeld (D) rond 1668 als zoon van Splenter.

04

Het gezin van Johannes Plenders en Aldegonda Francis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 26-11-1699 Asten 27-02-1729
Johanna Francisci Kels
Asten 02-08-1750
Catharina Tyssen van Hoof
Asten 02-02-1762 zie Voormalig huis G845 en Voormalig huis G853
2 Maria Asten ±1702 Ongehuwd Asten 07-12-1763
3 Elisabeth Asten 18-04-1705 Asten 26-11-1724
Petrus Fransen
Asten 07-03-1734
Johannes Thomas Hoefnagels
Asten 23-10-1756

Johannes Plenders erft een deel van een huis op de Wolfsberg van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 137 verso; 11-01-1716:
Marcelis Frans Berkers, Jan Plenders getrouwd met Alegonde Frans Berkers, Elisabet Frans Berkers, Peeter Driesse als grootvader en geëde momboir van het onmondige kind van Wouter Peeters en wijlen Mary Frans Berkers, Andries Peeters getrouwd geweest Hijlke Frans Berkers als vaderlijk voogd en Marcelis Marcelis Berkers als geëde momboir over de twee onmondige kinderen van Hijlke voorschreven en kindskinderen van Frans Berkers en Engeltje Franssen. Zij verdelen de nagelaten goederen, door het trekken van blinde loten.
5e lot krijgt Jan Plenders het agterste van het huis, zijnde den eren met stal en de achterste halve schop en de voorste helft van de hofstad 6 roede, ene zijde en einde weduwe Teunis Franssen, andere zijde Marcelis Berkers; de helft van den Heilige Geestacker 1 lopense; land de Loverbosch 7 copse; groes de achterste helft van den Bienderen de helft is 7 copse. Belast met de helft van ƒ 2-11-12 per jaar en de helft van 15 stuiver per jaar aan rentmeester des Tombes.

Johannes Baens Plenders is op 02-01-1722 te Asten overleden en Aldegonda Francis Berkers wordt eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 1 verso; 07-04-1733:
Lijske Frans Berckers, geassisteerd met Marcelis Berckers, haar broeder, verkoopt aan Aleke weduwe van Jan Plenders, haar zuster de helft van huis, schop en hof in de Wolfsberg 1 copse. Zoals in bewoning bij de koopster; land de Groenacker 1 lopense; land den Dungen 1 lopense; land den Koolacker 1 copse; land de Heilige Geestacker 1 lopense; land de Loverbosch 1 copse; groes Thijs Botters 1 lopense; groes de Bunder 1 lopense. Belast met ƒ 0-6-8 per jaar in een meerdere rente aan de Kempenaer. Koopsom ƒ 50,-. Lasten ƒ 9,37½.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Aldegonda Francis Berkers als weduwe van Johannes Plenders eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 172:
Weduwe Jan Plenders.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-1-4.

Jaar Eigenaar nummer 18 Wolfsberg Bewoners nummer 18 Wolfsberg
1736 weduwe Jan Plenders weduwe Jan Plenders
1741 kinderen Jan Plenders Francis Plenders

Aldegonda Francis Berkers is op 31-01-1740 te Asten overleden en het huis komt op naam van de kinderen. In 1742 wordt de erfenis verdeeld en krijgt Johannes Thomas Hoefnagels als man van Elisabeth Jan Plenders een deel van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 302; 12-10-1742:
Francis Jan Plenders, Maria Jan Plenders, Jan Tomas Hoefnagels man van Elisabet Jan Plenders. Kinderen en erven van wijlen Jan Plenders en Aalke Frans Berkers gewoond hebbende aan de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Hoefnagels den heert of voorste gedeelte van het huis met de grond, tot aan de neere grenzend aan de schuur van Maria Jan Plenders. Groes het Tijs Bootersgroes 7 copse; 1⁄3e deel van een stuk groes en land den Berg; de helft van de Heilige Geestacker geheel 2 lopense; land in de Loverbosch 3 copse; 1⁄3e deel van den hoff nevens het huys; land den Coolacker ½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land. Verponding ƒ 1-14-14 per jaar. Bede ƒ 0-13-12 per jaar.

Dochter Elisabeth Jan Plenders is geboren te Asten op 18-04-1705 en op 26-11-1724 te Asten getrouwd met Petrus Francen Werckmans, geboren te Nederweert op 18-01-1701 als zoon van Franciscus Werckmans en Helena Beijers. Na zijn overlijden te Asten op 25-03-1727 is Elisabeth Jan Plenders op 07-03-1734 te Asten hertrouwd met Johannes Thomas Hoefnagels, geboren te Asten op 02-10-1695:

05

De gezinnen van Elisabeth Jan Plenders met Petrus Francen Werckmans en met Johannes Thomas Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 15-06-1726 Asten 27-06-1745
Philips Joost van Heugten
Asten 18-10-1747 **

*  het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen
** zoon Joost, geboren te Asten op 02-03-1746, wordt snel wees als ook zijn vader te Asten op 01-11-1747 aan dysenterie komt te overlijden.

Voor haar tweede huwelijk moet Elisabeth Jan Plenders een staat en inventaris opmaken, echter zij woont nog in bij haar moeder en heeft geen bezittingen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 70; 05-03-1734:
Elske Jan Plenders, weduwe Peter Fransen verklaart dat zij bij het overlijden van haar man bij haar moeder woonde en nog woont en alzo geen eigen goederen bezit. Zij kan derhalve geen staat en inventaris maken voor haar onmondige kind. Zij wil hertrouwen met Jan Thomas Hoefnagels.

In het huizenquohier over de periode 1746-1756 is Johannes Thomas Hoefnagels eigenaar en deels bewoner van het huis, terwijl hij het meestentijds verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 18 Wolfsberg Bewoners nummer 18 Wolfsberg
1746 Jan Tomas Hoefnagels Jan Tomas Hoefnagels
1751 Jan Tomas Hoefnagels Leendert de Louw
1756 Jan Tomas Hoefnagels Paulus Verkuijlen

Het gezin van bewoner Paulus Gerrit Vercuijlen is elders beschreven (zie Voormalig huis G845). Paulus Gerrit Vercuijlen spant een proces aan vanwege een onbetaalde rekening:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 13a; 20-12-1751:
Paulus Verkuylen, aanlegger contra de weduwe Jan Antonis de Smit, gedaagde. Aanlegger heeft een rekening van ƒ 8-9-0 ten laste van gedaagde wegens arbeidsloon en smitswerk. Specificatie is bijgevoegd. Gedaagde zal bewijzen dat zij niets schuldig is. Op 14-03-1752 komt gedaagde met getuigen bewijzen dat zij betaald heeft. 

Paulus Gerrit Vercuijlen is op 26-08-1767 te Asten overleden en zijn vrouw Anna Jansen de Zeeger is als Anna Pauli Verkuylen op 19-01-1777 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Eigenaar Jan Thomas Hoefnagels wordt vrijgesteld van het betalen van de rente op een schuld, omdat hij zijn stiefkleinzoon heeft onderhouden:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 94 verso; 13-03-1756:
Jan Tomas Hoefnagels is schuldig aan Joost Philipse van Hugten, sinds circa tien jaar ƒ 145,- à 4½% met dien verstande dat met de momboiren, Jan Jelis van Hugten en Francis Plenders is afgesproken dat Jan Tomas Hoefnagels de voornoemde Joost enige jaren heeft opgevoed en het nodige bezorgd, zijnde zijn vrouw, de grootmoeder van Joost en deze verder zal onderhouden in kost, kleren, ziekte en gezondheid, alsmede laten leren zoals hij tot nu toe heeft gedaan en zo lang dat zal duren om die redenen geen intrest betaald hoeft te worden.

Kleinzoon Joost Philipse van Heugten van Elisabeth Jan Plenders erft dit huis:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 2; 17-02-1757:
Jan Tomas Hoefnagels weduwnaar en voor de helft erfgenaam van Elske Jan Plenders en Jan Jelis van Hugten en Francis Plenders als momboiren over Joost, onmondige zoon van Philips Jooste van Hugten, zijnde de voornoemd. Elske Jan Plenders, grootmoeder van Joost Philipse van Hugten, omdat de moeder van de onmondige een dochter was van Elske Jan Plenders en Joost dus ook voor de helft mede-erfgenaam is van zijn grootmoeder. Zij maken een scheiding en deling van de onroerende goederen die Jan Tomas en zijn overleden vrouw bezeten hebben.
2e blinde lot Joost Philipse van Hugten een huis, tot de neere zoals in bewoning bij Paulus Verkuylen en de grootmoeder is aangekomen bij deling de dato 12-10-1742; den hoff agter het huis 1 roede; de achterste helft van de Reyenacker deze helft is 2 lopense; de achterste helft van den Heesacker deze helft is 1½ lopense; een klein akkertje in de Reyen 3 copse; land de Loverbosch 3 copse; de helft van een groesveld en land den Berg 1 copse; de voorste helft voor het Hoyvelt de helft is 2 lopense; de voorste helft van Tijs Bottersvelt de helft is 1 lopense; de achterste helft van het Vrouwkesvelt de helft is 1 lopense; de schuur aan het huis van Jan Thomas Hoefnagels met de grond tot aan de neere met de weg in het rond en de helft van het aangelag deze helft is 1 copse. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land; de helft van 13 duyten per jaar aan de Heren van Asten cijnsboek folio 176. Verponding ƒ 4-11-4 per jaar. Bede ƒ 1-06-0 per jaar. Nog te ontvangen van het 1e lot van Jan Thomas Hoefnagels ƒ 120,-.

De cijnzenlijst over 1709-1761 geeft een goede samenvatting van de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 176 folio 34 verso:
Joost Flipse van Hugte bij koop 1761 de helft en de helft bij deijling. Dus voor heele chijns.
Jan Tomas Hoefnagels voor de helft en Joost onmondig kint van Joost Philipse de wederhelft bij deijling Asten 17 Februarij 1757.
Jan Tomas Hoefnagels bij deijlinge tot Asten gepasseert 1732.
Jan en Allegonde Tomas Hoefnagels en de 7 kinderen van Hendrick Hoefnagels en 3 kinderen van Paulus Hoefnagels bij versterff 1732.
Tomas Hoeffnagels uyt huijs, hoff ende aengelegen erffve, groot ontrent acht lopenen onder Asten ter plaetse de Wolfsbergen gelegen, ene zijde Mevrouwe van Asten, andere zijde de weduwe Geerit Janssen, ene einde de gemeene straete, andere einde Lambert Franssen. II ½ d.
Den selven uyt de selve panden. quarta pars pul.

Johannes Thomas Hoefnagels is te Asten op 06-01-1761 overleden.

Stiefdochter Johanna Maria Fransen is geboren te Asten op 15-06-1726 en op 27-06-1745 te Asten getrouwd met Philips Joost van Heugten, geboren te Asten op 19-09-1722 als zoon van Judocus Philipsen van Heugten en Petronella Gerardi Berckers (zie Rinkveld 5):

06

Het gezin van Johanna Maria Fransen en Philips Joost van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 02-03-1746 Asten 20-11-1768
Maria Joannis Verberne
Asten 30-07-1832 zie ook Voormalig huis G857

Johanna Maria Fransen is op 18-10-1747 te Asten overleden en Philips Joost van Heugten is te Asten op 01-11-1747 overleden. In het huizenquohier over de periode 1761-1766 is Joost van Heugten eigenaar van het huis en zijn neef Francis Plenders is bewoner. In 1766 is het huis afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 18 Wolfsberg Bewoners nummer 18 Wolfsberg
1761 Joost van Hugten Francis Plenders, de jonge
1766 is afgebrooke

Maria Jan Plenders is op 07-12-1763 te Asten overleden en haar kleinzoon Joost van Heugten erft alles:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 46 verso; 07-12-1763:
Maria Jan Plenders, in de Wolfsberg, ziek, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Haar enige erfgenaam wordt, Joost soone Philips Joosten van Hugten, haar neef.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het bouwland op naam van Joost van Heugten:

Kadaster 1811-1832; G852:
Bouwland, groot 01 roede 68 el, dorps Wolfsberg.
Eigenaar: Joost van Heugten.

07

08

Het bouwland moet hebben gelegen tussen de huidige adressen Wolfsberg 42 en Wolfsberg 44.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Thomas Janssen Hoefnaegels Someren 03-12-1654 Thomas Janssen Hoefnaegels Someren 03-12-1654
1731 Johannes Baens Plenders Coesfeld ±1668 Johannes Baens Plenders Coesfeld ±1668
Wolfsberg huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Plenders Asten 12-03-1665 weduwe Jan Plenders Asten 12-03-1665
1741 kinderen Jan Plenders Asten 26-11-1699 Francis Plenders Asten 26-11-1699
1746 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695
1751 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Leendert de Louw
1756 Jan Tomas Hoefnagels Asten 02-10-1695 Paulus Verkuijlen Asten ±1713
1761 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Francis Plenders, de jonge Asten 24-12-1734
1766 is afgebrooke