De pagina's Wolfsberg/Wolfsberg Dorpszijde, Wolfsberg/Wolfsberg Dorpszijde/Voormalig huis G858 en G859 worden nu weergegeven
Wolfsberg toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 01-02-2023 09:02:52
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Wolfsberg Dorpszijde

Het buurtschap met de naam Wolfsberg is bij het kadaster van 1832 opgesplitst in een deel Wolfsberg en een deel Wolfsberg Dorpszijde. Volgens de kadasterkaart van 1832 wordt het deel Wolfsberg Dorpszijde aan de noordzijde begrensd door Cuppens molen en de Kleine Loverbosch, aan de oostzijde door de Wolfsbergsche hoek, aan de zuidzijde door de Wolfsbergsche Beemdstraat en aan de westzijde door de Wolfsbergsche Kerkstraat. Hieronder is het deel Wolfsberg Dorpszijde links op de kadasterkaart van 1832 te zien en rechts op de topografische kaart van 1935:

01 02

Het wegenpatroon van de hoofdwegen is hetzelfde gebleven en aan de noordzijde is een nieuwe weg aangelegd, de huidige Houtstraat. Ook tussen de Wolfsbergsche Kerkstraat, tegenwoordig bekend als de Kerkstraat en de Wolfsbergsche Beemdstraat, nu de Albert van Cuijckstraat, zien we een extra verbindingsweg, die nu niet meer bestaat. Qua bebouwing is er een toename te constateren en groeit dit van 17 huizen in de kadastertijd tot 23 huizen in 1935.

Gaan we terug in de tijd dan kunnen we uit de lijst van vergoedingen voor misoogsten voor de bewoners van 1739 en 1760 de bewoning van die huizen in die tijd reconstrueren:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Wolfsberg Dorpszijde:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Hendrik Marten Gielen 14 ƒ 28,-
Jan Vrients 15 ƒ 20,-
Gerard Tijssen 16 ƒ 15,-
Francis Plenders 17 ƒ 22,-
weduwe Jan Plenders 18 ƒ 14,-
Peter Voermans 19 ƒ 40,-
weduwe Paulus Hoefnagels 20 ƒ 70,-
Hendrik Peters van de Mortel 22 ƒ 22,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoek of haartgang Wolfsberg ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het huis waarin hij woont
  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Naam Huis Lopense rogge Lopense boekweit Vergoeding
Jan Verboogen 15 8 3 ƒ 30,-
weduwe Nol Tielen 17 5 2 ƒ 25,-
Francis Plenders de jonge 18 6 2 ƒ 20,-
Jan Janse Verberne 20 14 ƒ 60,-

In 1739, toen iedereen schade had ondervonden, stonden er dus 8 huizen in Wolfsberg Dorpszijde, die allemaal een rijke historie hebben, maar ook inmiddels zijn verdwenen. In 1760 had ongeveer de helft van de bewoners schade. Van de genoemde 8 huizen wordt hieronder een korte beschrijving gegeven, beginnend bij het meest noordelijk gelegen huis aan de Wolfsbergsche Straat en met de klok mee richting de Wolfsbergsche Kerkstraat.

Het meest noordelijk gelegen huis wordt gehuurd door Hendrik Hendrik Martens Gielen en is in eigendom van Antoni Fransen Voermans, die het in 1712 gekocht had van de familie van den Wildenbergh. Deze familie van den Wildenbergh is tot 1670 te traceren als eigenaars en bewoners van het huis. In 1763 wordt het huis verkocht aan Hendrik Jelis van Helmond en hij en zijn nazaten hebben er tot 1848 in gewoond of hebben het huis soms ook verhuurd. Daarna koopt Nicolaas van Oosterhout het huis en hij en zijn zoon Martinus en kleinzoon Franciscus bewonen tot 1930 het huis. Zoon Johannes van Oosterhout van laatstgenoemde Franciscus verkoopt het huis aan Antonius Franciscus Berkers. Het huis wordt kort daarna afgebroken en maakt plaats voor vier nieuwe huizen, die allemaal nog bestaan.

Daarnaast ligt een huis in eigendom van Jan Vrients, die het in 1709 heeft geërfd van zijn schoonvader Gevert Joosten. Over deze Gevert Joosten, die waarschijnlijk in Bergeijk woonde, is behalve de erfenis niets in de archieven terug te vinden. Als Jan Vrients in 1727 overlijdt komt het huis toe aan zijn beide dochters en uiteindelijk in 1760 naar de man van dochter Catharina Vrients, Jan Verbogen. Diens zoon en kleinzoon met eveneens de naam Jan Verbogen bewonen het huis tot 1845 waarna het is afgebroken.

Aert Goorts Verheyden woont vanaf 1688 in het naastgelegen huis en na het overlijden van hem en zijn weduwe in 1736 komt het huis in handen van schoonzoon Gerard Thijssen. Na diens overlijden wordt het huis in 1745 verkocht aan Jan Bonaventura Loomans en in 1756 afgebroken. Bij het kadaster van 1832 rest er nog een schuur.

Een volgend rond 1708 gebouwd huis is in eigendom van Paulus Thomas Hoefnagels en gaat na diens overlijden over naar schoonzoon Arnoldus Tielen. Hij verhuurt het huis aan derden, waaronder Francis Plenders. In 1763 wordt het huis verkocht aan Hendrik Peter Driessen die het in 1770 doorverkoopt aan Peter Hendriks Verhindert. Na zijn overlijden in 1793 gaat het huis over op zijn zoon Arnoldus Peter Hendriks en rond 1811 wordt het verkocht aan de Armen van Asten. Het huis wordt geregeld herbouwd, gesplitst en / of vernieuwd en wordt aan derden verhuurd.

Het naastgelegen huis is in eigendom van vader Thomas Hoefnagels, die er een herberg met brouwerij heeft bezeten. Na zijn overlijden in 1731 komt het huis in handen van zijn zoon Johannes Thomas Hoefnagels, die er tot 1761 woont. Kleinzoon Joost Philips van Heugten, zoon van zijn inmiddels overleden stiefdochter Johanna Maria Fransen, is de enige erfgenaam en in 1766 wordt het huis afgebroken.

Philips van den Berch kan worden beschouwd als de stamvader van zowel de familie Voermans als de familie van de Loverbosch. Hij woonde waarschijnlijk op het Voordeldonkse deel van de Langhstraet, de huidige Bergweg. Zijn kleinzoon Philips Frans Philips koop in 1619 een huis in de Wolfsberg op de hoek met de Wolfsbergsche Beemdstraat en woont tot het zijn overlijden en het overlijden van zijn vrouw in 1635 in het huis. Daarna wonen zijn zoon Franciscus Philips Voermans tot 1681, diens zoon Antonie Fransen Voermans tot 1723 en diens zoon Petrus Voermans tot 1744 in het huis. Het huis staat daarna lang onverdeeld op naam van de kinderen maar wordt meestentijds bewoond door schoonzoon Willem van den Eerenbeemt en later zijn weduwe tot 1797. Ook nu blijft het huis generaties lang in het bezit van achtereenvolgens Francis van den Eerenbeemt tot 1831, Jan van den Eerenbeemt en diens weduwe tot 1884, Peter van den Eerenbeemt tot 1927 en Frans van den Eerenbeemt tot na de Tweede Wereldoorlog.

In het naastgelegen huis aan de Wolfsbergsche Beemdstraat woont Antonie Fransen Voermans en na diens overlijden gaat het over naar zijn weduwe en kinderen. In 1750 valt het bij de erfdeling ten deel aan schoonzoon Johannes Jansen Verberne en na diens overlijden wordt het in 1781 eigendom van gaat het over naar Joost Philips van Heugten. In 1832 wordt het huis verkocht aan Antonie van Dijk, die het in 1838 doorverkoopt aan Johannes Hoefnagels, die er een herberg heeft. In 1859 wordt het huis gesloopt en nieuw opgebouwd met zoon Paulus Hoefnagels als nieuwe bewoner tot zijn vertrek in 1866 naar Deurne en dan wordt het eigendom van diens broer Jan Hoefnagels. De herberg wordt al die tijd voortgezet en na het overlijden van Jan Hoefnagels in 1906, neemt zijn zoon Johannes Hubertus Hoefnagels het over. Het huis is beschadigd in de Tweede Wereldoorlog en daarna herbouwd.

Dit huis gelegen aan de Wolfsbergsche Kerkstraat is vanaf 1720 in bezit van Jacobus Leonardus van Heugten en na diens overlijden in 1739 staat het op naam van zijn kinderen. De bewoner is dan zijn schoonzoon Hendrik Peters van de Mortel die het in 1749 ook koopt. Na zijn overlijden in 1789 is diens zoon Gerard van de Mortel bewoner en bij de erfdeling in 1805 ook eigenaar. Als Gerard van de Mortel in 1840 komt te overlijden, wordt het huis verkocht aan Johannes van der Weerden en verhuurd aan derden. Via een doorverkoop aan Johannes Maas wordt het in 1872 bezit van Antonie Dirks en hij woont er tot zijn dood in 1897. Het huis is daarna verkocht aan Jacobus van Heugten en in 1900 afgebroken.

Van de 8 huizen zijn er twee voor 1832 afgebroken en van deze huizen is er geen meer over. Dit geldt ook voor de meeste van de 9 huizen die na de kadastertijd zijn gebouwd. De huidige woningen betreffen nieuwbouw uit de jaren 30 van de vorige eeuw en nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogsschade. Er rest nog een huis uit de 19e eeuw op het huidige adres Wolfsberg 24-26 en kan als nog redelijk authentiek worden beschouwd.

Voormalig huis G858 en G859

Deze twee huisjes komen voort uit het oude brouwhuis op de Wolfsberg, een erfenis van Henrica Jansen van Heugten, getrouwd geweest met Bonaventura Antonius Loomans (zie Wolfsberg 62) en met Paulus Hoefnagels (zie Voormalig huis G845). In 1750 verkoopt Geertruij Hoefnagels haar deel aan haar halfzwager Jan Jansse Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 182 verso; 26-08-1750:
Geertruy Hoefnagels, jonge dochter, verkoopt aan Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag het oude huis met het brouwhuis en de grond 1 lopense, ene zijde erven Peter Voermans, andere zijde Mattijs Dirks. De verkoopster behoudt voor zich het brouwhuis, waarin zij gedurende haar verdere leven moet behouden een vrije woning, die de koper moet onderhouden; land de Witteman 2½ lopense; land de Loverbosch 2 lopense; land de Driehoekacker ½ lopense; land den kleynen Apart 1 lopense; land het Ven 2 lopense; land de agterste Heesacker 3 lopense 1 copse; land de Wanbraake 2½ lopense; groes het Venneke 2 copse; groes het Ven 2 lopense; groes den Brant 2½ lopense; groes de Weert 2 copse; groes de Haseldonk 2½ lopense; groes het Eeusel 7 lopense. Belast met de helft van ƒ 0-7-12 per jaar aan het huis van Asten; de helft van ƒ 1-1-00 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoopster aangekomen bij deling op 24-02-1747. Koopsom ƒ 500,-.

Johannes Jansse Verberne is geboren te Asten op 06-08-1718 als zoon van Johannes Joannis Verberne en Maria Verhoyse. Hij is op 20-11-1746 te Asten getrouwd met Margaretha Bonaventura Loomans, geboren te Asten op 25-12-1717 als dochter van Bonaventura Antonius Loomans en Henrica Jansen van Heugten (zie Wolfsberg 62):

01

Het gezin van Johannes Jansse Verberne en Margaretha Bonaventura Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 15-10-1747 Asten 20-11-1768
Judocus van Heugten
Asten 14-10-1790 zie ook Voormalig huis G852
en Voormalig huis G857
2 Henrica Asten 05-01-1750 Asten 06-02-1774
Mattias Peter Slaets
Asten 16-031821 zie Voormalig huis E856
3 Petronella Asten 19-06-1751 Asten 01-02-1778
Petrus Klomp
Asten 16-05-1793 zie Prins Bernhardstraat 2
4 Wilhelma Asten 27-10-1752 Asten 10-09-1780
Petrus Petri Trouwen
Asten 15-04-1797 zie Julianastraat 1
5 Catharina Asten 28-07-1754 Kind Asten 10-03-1755
6 Bonaventura Franciscus Asten 13-12-1755 Ongehuwd Asten 07-09-1779
7 Johannes Asten 17-03-1758 Kind Asten 30-03-1758

In het huizenquohier over de periode 1756-1781 is het oude brouwhuis in eigendom van Jan Jansen Verberne en wordt het als woning verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 20d Wolfsberg Bewoners nummer 20d Wolfsberg
1756 Jan Janse Verberne Hendrik Marte Gielens en Maria Peters
1761 Jan Janse Verberne Huijbert Metten
1766 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en Hendrik Verduijseldonk
1771 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en kinderen Hendrik Verduijseldonk
1776 Jan Janse Verberne Maria van Hugten en Willemijntje van Hugten
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Johannes Lensen en Cis Koopmans

Johannes Jansse Verberne woonde in een naastgelegen huis (zie Voormalig huis G857) en is op 06-10-1778 te Asten overleden. Margaretha Bonaventura Loomans is op 21-08-1781 te Asten overleden. Kort na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het oude brouwhuis in handen van haar schoonzoon Pieter Troeyen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 42; 13-12-1781:
Joost van Hugten getrouwd met Maria Janse Verberne, Pieter Klomp getrouwd met Peternella Janse Verberne, Mattijs Slaats getrouwd met Hendrien Janse Verberne, Peter Troeyen getrouwd met Willemyna Janse Verberne. Kinderen en erven van Jan Verberne en Anna Magrieta Lomans, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Pieter Troeyen land den kleynen Apart 1 lopense; de Venacker 2 lopense; groes het Ven 2 lopense; de Pastoryacker 2 lopense; groes het Venneke ½ lopense; groes de Haseldonk 2 lopense; de helft van een Eeuzel 3½ lopense; het oude brouwhuis, zijnde nu twee woningen met hof en aangelag en een hofke daarachter gekomen van Claas Voermans ½ lopense. Zijnde de grond tussen het huiske en hofke toehorend aan de eerste condivident doch Pieter Troeyen heeft het vrije gebruik achter over Joost van Hugtens grond. Belast met ƒ 0-7-4 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 1-2-8 per jaar in een meerdere rente van ƒ 2-5-0 per jaar samen met Adriaan Lintermans. Verponding ƒ 4-18-04 per jaar. Bede ƒ 1-09-12 per jaar.

Pieter Troeyen verkoopt het huis door aan zwager Pieter Klomp, die het korte tijd later weer doorverkoopt aan zwager Joost van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 56; 18-02-1784:
Pieter Troeyen verkoopt aan Pieter Klomp een huiske het oude Brouwhuys in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met hof en aangelag met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans ½ lopense. De grond tussen het huis en het hofke is van Joost van Hugten, doch vrij recht van gebruik. Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 59 verso; 07-05-1784:
Pieter Klomp verkoopt aan Joost van Hugten een huiske het oude Brouwhuys in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met hof en aangelag met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans ½ lopense. Koopsom ƒ 163,-.

Dochter Anna Maria Jansen Verberne is geboren te Asten op 15-10-1747 en op 20-11-1768 te Asten getrouwd met Judocus Philips (Joost) van Heugten, geboren te Asten op 02-03-1746 als zoon van Philips Joost van Heugten en Johanna Maria Fransen (zie Voormalig huis G852):

Juncti sunt Judocus Philippi van Heugten et Anna Maria Joannis Verberne; testes Gerardus Judoci van Heugten et Henrica Joannis Verberne.

In echt gebonden Judocus Philippi van Heugten en Anna Maria Joannis Verberne; getuigen Gerardus Judoci van Heugten en Henrica Joannis Verberne.

02

Het gezin van Anna Maria Jansen Verberne en Judocus Philips (Joost) van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 05-11-1769 Asten 07-02-1796
Johanna Hendrik Vinken
Asten 29-08-1819 zie Voormalig huis G857
2 Johannes Asten 15-08-1771 Kind Asten ±1771
3 Henrica Asten 03-10-1773 Kind Asten ±1773
4 Petrus Asten 12-12-1775 Ongehuwd Asten 15-10-1811
5 Johanna Asten 30-06-1778 Asten 19-04-1807
Laurentius Jan Adriaans
Asten 28-09-1834
6 Bonaventura Asten 24-01-1781 Kind Asten 30-08-1781
7 Hendrikus Asten 05-03-1783 Asten 19-06-1814
Anne Maria Ingeveld
Asten 24-09-1824
Joanna Maria Peels
Nederweert 08-02-1860
8 Margaretha Asten 21-03-1785 Kind Asten 20-08-1786
9 Anna Margaretha Asten 24-07-1787 Asten 05-02-1820
Johannes van den Eerenbeemt
Asten 08-04-1828 zie Voormalig huis G854

Anna Maria Jansen Verberne is op 14-10-1790 te Asten overleden en in het huizenquohier rond 1800 staat Joost van Heugten als eigenaar en verhuurd hij het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 20d Wolfsberg Bewoners nummer 20d Wolfsberg
1798 Joost van Heugten Jacobus Meulenberg, Peeter Haazen en Caat Doense
1803 Joost van Heugten Joseph van Gerwen

Hij woonde destijds zelf in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G857) en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan beide huisjes op naam van Joost van Heugten:

Kadaster 1811-1832; G858:
Huis en erf, groot 00 roede 84 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Kadaster 1811-1832; G859:
Huis en erf, groot 01 roede 13 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Eigenaar: Joost van Heugten.

03

04

Judocus Philips (Joost) van Heugten is op 30-07-1832 te Asten overleden en in het notarieel archief van Asten worden in 1833 de eigendommen van de erven van Joost van Heugten en Anna Maria Verberne in drie kopen aangeboden, waarbij de tweede koop deze twee huisjes betreft. Let wel Jan, Maria, Antonie, Piet, Bonaventura en Petronella zijn kinderen van Philips van Heugten en Johanna Vinken:

Notarieel Archief 68-51 Asten 30-10-1833:
Hendrikus van Heugten, Johanna van Heugten gehuwd met Laurens Adriaans, Jan van Heugten, Maria van Heugten gehuwd met Antonie Nijssen, Antonie en Piet van Heugten, Bonaventura van Heugten, wijlen Marga van Heugten gehuwd geweest met Jan van den Eerenbeemd, met Petronella hun dochter, Petronella van Heugten dochter van wijlen Philip van Heugten en wijlen Johanna Vinken. De erfgenamen van Joost van Heugten en Annemie Verberne.
2e koop klein huis en erf bestaande in twee woningen G858 en G859 , groot 1 roede 97 el. Hierbij behoort een Peelveld op de Baan gelegen achter de Graaf, met 2 twee percelen bouwland G850, G852.

De twee huisjes zijn in 1833 verkocht aan Antonie van Dijk, geboren te Asten op 14-07-1782 als zoon van Wilhelmus Jan van Dyck en Maria Willem Slaets. Hij is van beroep koopman en is ongehuwd te Asten op 26-01-1838 overleden.

In 1838 worden de huisjes verkocht aan Johannes Hoefnagels, geboren te Asten op 17-10-1795 als zoon van Hendrica Joannis Hoefnagels (geboren te Asten op 01-09-1762 als dochter van Johannes Petrus Hoefnagels en Allegonda Hendrik Zegers (zie Voormalig huis G778)). Hij is op 01-02-1828 te Asten getrouwd met Joanna Maria Voermans, geboren te Asten op 15-01-1800 als dochter van Paulus Nicolai Voermans en Maria Willibrordi Aarts (zie Voormalig huis C1323). Zij woonden in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G857).

Joanna Maria Voermans is op 16-03-1849 te Asten overleden en Johannes Hoefnagels is te Asten op 15-01-1859 overleden. Het huis wordt gesloopt en samen met G857 als nieuw huis opgebouwd met kadasternummer G1148 (zie Voormalig huis G857).

Overzicht bewoners

Wolfsberg huis 20d
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Hendrik Marte Gielens en Maria Peters
1761 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Huijbert Metten
1766 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en Hendrik Verduijseldonk
1771 Jan Janse Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en kinderen Hendrik Verduijseldonk
1776 Jan Verberne Asten 06-08-1718 Maria van Hugten en Willemijntje van Hugten
1781 weduwe en kinderen Jan Verberne Asten 25-12-1717 Johannes Lensen en Cis Koopmans
1798 Joost van Hugten Asten 02-03-1746 Jacobus Meulenberg, Peeter Haazen en Caat Doense
1803 Joost van Heugten Asten 02-03-1746 Joseph van Gerwen
Kadasternummer G858
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G858 1803-1859 eigenaren als G857
Kadasternummer G859
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G859 1803-1859 eigenaren als G857
Kerkstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1859 eigenaren als G857 en verhuurd aan derden
1859 huisjes gesloopt en samen met naastgelegen huis samengevoegd